Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Uønskede fremmede plantearter

I naturen er det ønskelig å ha vegetasjon som forekommer naturlig på stedet og som har tilpasset seg hverandre over lang tid. Hageplanter er en trussel for dette samspillet, og kan konkurrere ut arter og kan forandre jordstrukturen på stedet.


Dette vil ha konsekvenser for insekter og dyreliv som er avhengig av de naturlige artene. Ålesund kommune vil derfor forebygge og bekjempe spredning av fremmede plantearter, samt oppfordre alle andre å ta ansvar for sine eiendommer.

Fra 1.1.2016 kom en ny forskrift som heter Forskrift mot fremmede organismer. Den hører til Naturmangfoldloven under kapittel 4 om fremmede organismer. 17 landlevende planter er forbudt i Norge, og fra 2021 blir ytterlige 11 arter forbudt. For 30 arter kreves det tillatelse før de får settes ut. Private hageeiere er ikke påkrevd å søke tillatelse om dette. Forbudet omfatter produksjon, salg og spredning av artene. Spredning innebærer også planter som sprer seg fra en eiendom, eller om planter hentes inn fra et sted til et annet. Forskriften stiller også krav til miljørisikovurderinger, aktsomhet, massehåndtering og internkontroll, samt at de som selger planter er påkrevd å informere om arter som har negativ effekt på naturen.

Plantene kan spre seg med frø, stengelbiter, røtter og rotbiter, pollen eller greiner. Ut ifra spredningsmåte er det ulike måter å behandle plantene på. Alle har et ansvar for alle organismer som settes ut, og må bidra til å opprettholde en balanse i naturen og hagen. På denne siden finner du informasjon om utvalgte arter.

I 2013 begynte kommunen å registrere utvalgte arter, og siden har det pågått bekjempelsesarbeid. Når ressurser frigis etter fullført bekjempelse vil omfanget utvides med flere problematiske arter i våre virksomhetsområder.

 

Problematiske arter

 

Pilemispel

Pilemispel

Bulkemispel

Bulkemispel

Mispelarter

Mispelarter

Bleikspirea

Bleikspirea

Klasespirea

Klasespirea

Fagerfredløs

Fagerfredløs

Fagerfredløs blad

Fagerfredløs blad

Lupin

Lupin

Lupin- blad

Lupin- blad

Parkslirekne-blad

Parkslirekne-blad

Parkslirekne- ung

Parkslirekne- ung

Parkslirekne

Parkslirekne

Platanlønn

Platanlønn

Rynkerose

Rynkerose

Skogskjegg

Skogskjegg

Alaskakornell

Alaskakornell

Gullregn

Gullregn

Kaprifol

Kaprifol

Prydstorklokke

Prydstorklokke

Prydstrandvindel

Prydstrandvindel

Sibirbergknapp

Sibirbergknapp

Gravbergknapp

Gravbergknapp

Grønnpil

Grønnpil

Skjørpil

Skjørpil

Skjørpil

Skjørpil

Snøbær

Snøbær

Filtarve

Filtarve

Sølvarve

Sølvarve

Stormarikåpe

Stormarikåpe

Berlinerpoppel

Berlinerpoppel

Gyvel

Gyvel

Høstberberis

Høstberberis

Kanadagullris

Kanadagullris

Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks

Kjempespringfrø

Kjempespringfrø

Legepestrot

Legepestrot

Russekål

Russekål

 

Last ned

pdfFaktahefte med uønskede fremmede plantearter - bilder og info (utskriftsvennlig)

pdfFaktaark om klasespirea

pdfFaktaark om parkslirekne

pdfMetoder for bekjempelse av parkslirekne

Ansvarsforhold

Virksomhetene veg, anlegg og park (VAP), vann, avløp og renovasjon (VAR) og Ålesund kommunale eiendomsforetak (ÅKE) har ansvar for offentlige friområder, utomhusanlegg ved institusjoner, og vassdrag og drikkevannskilder. Vi ønsker å beholde verdiene som er stedegne for norsk natur og opprettholde biologisk mangfold. En konsekvens av spredning er stor ressursbruk for bekjempelse og uønsket bruk av kjemikalier på sårbare områder for å oppnå dette.

Spredning fra privat eiendom til offentlig anses som den privates ansvar for opprydding eller bekjempelse. Vi opplyser om den generelle aktsomhetsplikten i §6 i Naturmangfoldloven som sier at man skal opptre aktsomt og unngå skade på naturmangfoldet .

Les om håndtering av hageavfall

Mer informasjon

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119