Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Trefelling på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær på kommunal grunn som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne.

Forsøpling

Kasting av søppel i naturen koster samfunnet stor summer hvert år, i tillegg til at det påvirker naturen og bidrar til å ødelegge den estetiske opplevelsen av miljøet rundt oss. Kommunen bidrar på mange ulike måter for å redusere forsøplingen, men har begrensede ressurser til dette arbeidet. Forsøpling er et kollektivt ansvar der alle kan delta for å holde bygda vår ryddig og fri for søppel.

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Avfalls- og bråtebrenning er forbudt i Ålesund kommune. I særlige tilfeller kan det søkes om dispensasjon fra forbudet mot åpen brenning på eget søknadskjema. Merk at hageavfall kan leveres gratis til Bingsa avfallsplass eller kvernes og komposteres lokalt.

Allemannsretten

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for det enkle friluftslivet. Den gir oss i Norge rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren å sykle, å ake og ri på stier og veier.

Uønskede fremmede plantearter

I naturen er det ønskelig å ha vegetasjon som forekommer naturlig på stedet og som har tilpasset seg hverandre over lang tid. Hageplanter er en trussel for dette samspillet, og kan konkurrere ut arter og kan forandre jordstrukturen på stedet.

Motorferdsel i utmark

Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er viktig å ta vare på muligheten til naturopplevelser og avkopling i friluft.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119