Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Planer som pågår

Badeland Aktivitetsdekke Web

Badeland Aktivitetsdekke Web

Kulturhavna

Kulturhavna

Campus torg

Campus torg

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Gatebruk byromssatsning

Gatebruk byromssatsning

Volsdalen sykkelplan

Volsdalen sykkelplan


Planavdelingen jobber med planarbeid på mange ulike nivå: Utredninger, registreringer og planlegging av smått og stort. Se prosjekter som pågår nå.

Her er et lite utvalg av det planavdelingen jobber med for tiden (mai 2018) , i tillegg til en rekke mindre, private reguleringsplaner i hele kommunen:

OMRÅDEPLANER

I kommunenplanens arealdel som ble vedtatt 9. mars 2017 ligger det føringer for hva vi skal jobbe med. Blant annet er det vedtatt at 12 større delområder i kommunen må områdereguleres før en setter i gang med detaljregulering.

I Plan- og byggesaksutvalget 28.11.2017 ble det vedtatt prioritering av delområdene, der fem områder skal satses på i arbeidet fremover.Satsingsområdene er i hovedsak kollektivknutepunktene mellom Moa og bysentrum (Moa – Sjukehuset – Campus – bysentrum):

Campus Ålesund

Arbeidet med områdeplan for Campus Ålesund startet høsten 2016. Dette vil bli et viktig knutepunkt for kommunen, og en viktig arena for utdanning, forskning og næring både regionalt og nasjonalt. Områdeplanen har vært på høring, og er nå inne i en bearbeidingsfase. Blant annet skal det gjøres en arkeologisk registrering i området i august. Områdeplanen ferdigstilles i løpet av høsten 2018.

Moaområdet

Det har vært sterkt press på å komme i gang med en områdeplanprosess for å få et mer urbant Moa. Konseptstudiefasen er nå over, og det er konkludert med at en trafikkanalyse må på plass. Det må også lages en intensjons-/prinsippavtale for kostnadsfordeling. Arbeidet med selve områdeplanen vil start høst/vinter 2018.

Aspøya vest

Bydel uten nyere reguleringsplan. Viktige infrastrukturgrep må på plass:

 • Brosundtunnelen
  Brosundtunnelen vil være ei kommunal plan, og ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Ved slike større planer er det pålagt å utarbeide et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Norconsulent er engasjert for å utarbeide planprogrammet. Arbeidet startet i vår, og vil ferdigstilles i løpet av 2018.

 • Sykkel- og kollektivtraseer
  Det har vært utført mulighetsstudier for sykkel- og kollektivtrasé i kommunen, og på bakgrunn av dette må det gjøres en endring i kommuneplanens arealdel. Endringa har vært til politisk behandling og ute på høring, og antas å være vedtatt sommeren 2018.

  Trafikkprioritering i sentrum: Bysentrum er trangt og komplekst, og i gatene er det både fotgjengere, syklister, biler og busser som skal frem! Noen skal heller ikke frem, men stå parkert. For å finne de beste løsningene for hvordan en prioriterer trafikken gjennom bysentrum, skal alternativene utredes i løpet av 2018/2019, før en står igjen med en konklusjon som raskt kan iverksettes.

 • Kulturhistorisk stedsanalyse
  Med bl.a. tilskudd fra Riksantikvaren har en siden høsten 2017 gjort en kartlegging av kulturminner og –miljø på Aspøya. Mye interessant historisk materiale som en ikke har visst om har dukket opp. Det jobbes nå med en analyse av dette materialet, og en delrapport for kulturminner i og rundt Skutvika ble ferdig i vår. Hele rapporten skal være ferdig i løpet av sommeren 2018.

 • Skutvika
  Containerhavna i Skutvika er snart historie – drifta skal flyttes til Flatholmen. Dette betyr at Skutvika vil transformeres fra avstengt industriområde til en ny bydel med boliger, næringsarealer, bydelspark og havnepromenade! Våren 2018 ble det holdt oppstartsmøte med Havnevesenet, arkitekter og kommunen, og  det er nå utviklet tre ulike konsepter for utbygging av området. Kommunen er i gang med å evaluere disse konseptene.

 • Skarbøvika
  I ytre bydel er det flere som ønsker å utvikle Skarbøvika som bydelssenter, bl.a. ved å bygge ny dagligvarebutikk i området. En områdeplan og en utbygging kan være med på å gi bydelen et løft både tilbudsmessig og estetisk. Det jobbes nå med en intensjonsavtale for å få i gang et samarbeid mellom de private aktørene i området og kommunen, og varsles oppstart av planarbeidet våren 2018.

 • Bjørge nord
  Områdeplanen består hovedsakelig av Bjørgekrysset, planfri kryssing av fylkesvegen for myke trafikanter, trygg skoleveg og landbruksinteresser. Planen er under bearbeiding, og vil trolig være klar til politisk behandling og høring høsten 2018.

Andre områder med krav om områdeplan

 • Volsdalsneset: Områdeplan for Volsdalsneset ble godkjent høsten 2016, og februar 2017 ble av området detaljregulert. Nå foregår det sanering av Slakteriet, og klargjøring for et helt nytt sentrumsnært boligområde.

 • Kverve – Hoffland: Denne områdeplan ble godkjent våren 2017.

 • Sjukehusområdet: Sjukehusområdet mangler reguleringsplan, og spesielt viktig er det å få på plass gang- og sykkelvegforbindelser. Statens vegvesen har utarbeidet en reguleringsplan for bussholdeplassen med forbindelser til sjukehuset, denne er på høring i disse dager.

 • Blindheimsbreivika: Det har vært holdt oppstartsmøte mellom forslagstiller, plankonsulent og kommunen, og gjort en befaring i området.

 • Emblems sentrale områder: Utbygger, plankonsulent og kommune har hatt drøftingsmøter om hvordan det fremtidige Emblem skal utvikles.

ANDRE VIKTIGE REGULERINGSPLANER

 • Gang- og sykkelveg langs fv. 397 Tørla/Humla: Denne strekninga har ikke den nødvendige standarden og dimensjonering som kreves for slike områder. Siden våren 2016 har det derfor vært bygge- og deleforbud på Tørla og Humla inntil ny reguleringsplan er på plass. Denne er nå i avslutningsfasen, og kommer på høring sommeren 2018, trolig vedtatt høst/vinter 2018.

 • Ålesund sentrum – reguleringsbestemmelser: Det er nødvendig med en endring av bestemmelsene for bysentrum slik at den gjeldende sentrumsplanen blir mer fleksibel og anvendbar. Bestemmelsene slik de er formulert i dag er rett og slett ikke tilpasset det vi ønsker i et urbant bysentrum. Revisjonen har vært til behandling hos Plan- og byggesaksutvalget, og kommer snart på høring.

 • Øvre Utstillingsplass – Badeland: Et enstemmig bystyre vedtok 03.05.2018 reguleringsplan for Øvre Utstillingsplass. Planen tilrettelegger for badeland, leikepark og boliger. Snart er det klart for innendørs basseng, svømmebaner og vannsklie midt i hjertet av bysentrum!

GANG- OG SYKKELPLANLEGGING

 • Skilt-/snarvegprosjekt: Kort fortalt består prosjektet i å kartlegge, planlegge og gjennomføre skilting av strekninger og gang-/sykkelforbindelser. Først ut er «Tusentrappene» i Kongens gate – disse er snart ferdig rehabilitert!

 • Mulighetsstudie Meierikaia – Volsdalsvågen: Kommunen har fått inn anbud fra flere arkitektkontorer som vil jobbe med koblinga mellom Volsdalsvågen og Meierikaia. Anbudene er nå under evaluering. Dette skal være en mulighetsstudie som belyser potensialet strekninga har blant annet som gang-/sykkelforbindelse, rekreasjonsområde og småbåthavn. Studiet skal være ferdig sommeren 2018.

 • Volsdalen sykkelplan: Reguleringsplanen består av oppgradering av strekninga Fjellgata – Nørvegata, med blant annet fortau, sykkelfelt, busstopp og ny kryssløsning ved skolen. Det jobbes for at planen kommer på høring høsten 2018.

BYROMSPROSJEKT

 • Byromssatsing: Dette er et prosjekt som arbeider videre med gatebruksplanen som ble utarbeidet i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Prosjektet tar for seg sju temaer som alle er handler om livet mellom husene i bysentrum: gange, sykkel, kollektiv, byrom, gatestruktur, parkering og bevaring.

 • Byromskartlegging: Kartlegginga består av en rekke mindre delprosjekt med fokus på midlertidige tiltak i bysentrum, hvordan innbyggerne bruker, vil bruke og kan bruke byrommene.

 • Kulturhavna: Forarbeidet til prosjektering av den fremtidige kulturhavna på «Sørsida» ble ferdig i fjor, og det ligger nå til rette for at prosjekteringsfasen kan starte. Dette muliggjør opparbeiding av området i 2019.

ANDRE PROSJEKTER

 • Turveg Bogneset – Furmyr: Opparbeiding av turvegen.

 • Turveg Bogneset – Klokkersundet: Planlegging av trasérevisjon er ønskelig å få gjennomført i 2018. Opparbeiding vil skje senere.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119