Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bypakken

Saken oppdateres.

Hvorfor trenger vi en bypakke?

Ålesund er en by i vekst, både i antall innbyggere og næringslivsetableringer. I store deler av byen er kapasitetsgrensa for deler av vegnettet nådd eller er i ferd med å bli det. I tillegg må gang- og sykkeltiltak, samt kollektivtilbudet prioriteres og styrkes.

Det er med andre ord et stort behov for opprusting av transportsystemet i byen vår. Dette for å sikre at kommunen fortsatt kan være en god by for alle, også i fremtiden.

Dette er bypakken

I dette visuelle kartet kan du selv navigere deg rundt for å se hvilke tiltak som er i bypakken.

Det er et uttalt mål fra sentrale myndigheter å redusere biltrafikken i norske byer. Derfor har bypakken i Ålesund flere hovedmål:

 • Byen skal ha et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer. Transportsystemet må møte veksten i transportsektoren.
 • Bypakken skal bidra til å utvikle framtidsrettede kollektivtilbud.
 • Bypakken skal bidra til attraktiv og bærekraftig byutvikling.

Kollektivtiltak

Jente venter på buss på holdeplass ved Campus Ålesund fotoet er tatt av Håvard Myklebust for Møre og Romsdal fylkeskommune

Foto: Håvard Myklebust for Møre og Romsdal fylkeskommune og FRAM.

Til grunn for bypakken ligger knutepunktstrategien, der de fire knutepunktene er bysentrum, Campus Ålesund, sjukehuset og Moa. Disse er utpekt som viktige utviklingsområder og raske kollektivforbindelser mellom knutepunktene er en del av strategien. Knutepunktene er forskjellig i sin natur, men er viktig for byen med et stort potensial i overgangen fra bil til kollektiv, gåing og sykkel.

Samarbeidspartene i bypakkesamarbeidet har fått utarbeidet en rapport om framtidig kollektivtrafikk i Ålesundsområdet. På bakgrunn av denne rapporten har bystyret og samferdselsutvalget i fylkeskommunen valgt å satse på konseptet «Prioritert buss». Dette konseptet går ut på å videreutvikle dagens buss- og båtruter, øke fremkommeligheten for bussen på strekningen Moa – bysentrum, øke frekvensen på både buss og båt osv.

Flere av tiltakene i rapporten er foreslått innarbeidet i bypakken og den kan du lese videre i her.

I bybakken ligger disse tiltakene for kollektiv

Sykkel gange og trafikksikkerhetstiltak

Framkommelighetstiltak for kollektiv

 • Det er satt av ca 80 millioner til ulike framkommelighetstiltak for å redusere reisetida med buss, slik som lysprioritering i kryss, forbikjøringsfelt for buss, samt ny kollektivtrase på Hessa (Hessafjordvegen - Slinningen).
 • Sambruksfelt på E136 Breivika - Lerstad og Lerstad - Campus. Sambruksfelt er kollektivfelt der også biler med flere passasjerer får kjøre.
 • (Bystyret har bedt om at det vurderes om noen av midlene fra strekningen Lerstad - Campus omdisponeres til andre kollektivtiltak i tråd med anbefalingene i COWI-rapporten om Framtidige kollektivkonsepter. Dette vil bli vurdert fram til Stortingsbehandling)
 • I dag går mye av  trafikken fra Moa til sentrum via Borgundvegen. Ved å overføre gjennomgangstrafikken til den nye E136 Breivika - Lerstad vil det bidra til bedre framkommelighet på Borgundvegen, som er hovedkollektivtrase med knutepunktet Ålesund sjukehus.
 • I tillegg skal fylkeskommunen bidra med minst 85 millioner i økning i driftsbudsjettet for kollektivtrafikken, slik at det blir mulig å øke antallet buss- og båtavganger. (det er imidlertid ikke nok midler til å øke buss- og båttilbudet nok til å nå nullvekst i biltrafikken. Det er derfor behov for å jobbe videre med å skaffe midler til dette, samt å jobbe med andre restriktive tiltak)

Sentrumsutvikling

Flyfoto over Ålesund sentrum av Harald M. Valderhaug

Flyfoto: Harald M. Valderhaug.

Bypakken er ikke bare et miljøtiltak men også et tiltak for ønska byutvikling og for strategisk transportplanlegging i sentrum.

 • Ny gateterminal for buss: 80 millioner. Ved å flytte dagens arealkrevende bussterminal vil det frigi et viktig byutviklingsområde på sørsida av byen. Dette er en forutsetning for realisering av Sørsideplanene, og for området som ligger på østsida av Kulturhavna.
 • Ny gate gjennom sørsiden/bydelen og gangveg langs Brosundet: 280 millioner.  Hovedgata gjennom den nye bydelen er en del av bypakken, gata vil gå i ei bro over Brosundet. Dette muliggjør et nytt trafikkmønster og vil avlaste Hellebroa, samtidig som det blir muligheter til å prioritere kollektivtrafikken. Gangveg langs Brosundet vil være en attraktiv forbindelse og en opplevelsesrik gangveg både for turister og byens innbyggere og en viktig avlastning for vegnettet på dager med mange turister som vil krysse vegene. Denne kostnaden dekker ombygging av hele vegnettet som berøres av Sørsideplanen, (ny bru utgjør ca.40mill.kr)

Tiltak for syklister og gående

Flere sykler på rad og rekke i gressplen

Mer til sykkel

Det er lagt inn flere tiltak for sykkel i bypakken:

 • Egen sykkelveg fra Moa til Lerstad ved siden av dagens Lerstadveg.
 • Forbi det nye kollektivknutepunktet på sykehuset blir det en oppgradert sykkelvei.
 • Gjennom Campus blir det en helt ny og spennende sykkelløsning, kanskje til og med en sykkelbro.
 • I tillegg kommer det sykkelveg langs Borgundvegen forbi Volsdalen skole og videre blir det ny løsning for sykkel helt inn til sentrum.
 • På Hessa kommer det sykkelveg fra Steinvågsbrua og til Tonningsgate.

Sikkerhetstiltak på skoleveg for gående

Det er lagt vekt på å finne gode trafikksikkerhetstiltak i flere av skolekretsene:

 • Fortau langs Ytre Hessen og trafikksikkerhetstiltak ved Skarbøvikgata/Hessaskaret ved Hessa skole.
 • Undergang på Bjørge, mellom Stokke og Vik skole.
 • Fortau på Myrlandsvegen ved Blindheim skole.
 • Diverse sikkerhetstiltak på Aspøya for elever på Aspøy skole.
 • Fortau på nordsiden av Borgundvegen ved Hatlane skole.

Bedre veger og sambruksfelt

Hovedtiltak i bypakken - kart

Bompenger

Bomstasjoner - kart

Foreløpige tall. Endelig takstvedtak gjøres ikke før senest et halvt år før oppstart av innkreving.

 • Takst for en personbil med brikke blir ca. 20 kroner.
 • Takst for tungbil (> 3500 kg) ca. 40 - 50 kroner

Man betaler bare for første passering innafor en klokketime. Maksimal månedskostnad for en bil er 1200 kroner. Har du flere enn 60 passeringer i måneden betaler du ikke for disse.

Ifølge vegvesenets beregninger vil det bli ca. 44 500 per dag. Slik skal man kunne finansiere en så stor pakke. Bynære bommer reduserer trafikkbelastningen mest i de delene av Ålesund hvor problemene er størst.

Dette er tidsplanen

Begrunnelsen for å ta E39 inn nå er at prosjektet ligger inne med 1 milliard i NTP for 2024-2029, forutsatt lokalbomfinansiering. Dette ble tatt opp i møte med samferdseldepartementet høsten 2018. Resten forutsetter finansiering med bompenger.

Dette betyr at alle prosjektene er samlet innenfor en bompengeperiode på 15 år og i en felles bypakke. Målet er at de store prosjektene skal fullføres innenfor ti år, slik at man sikrer at NTP-midlene ikke forsvinner. Samtidig øker vi den statlige andelen i pakken.

Hva skjer videre?

Både Ålesund bystyre (6. juni) og Møre og Romsdal fylkesting (17.juni) har nå gjort endelig vedtak om bypakken.

Pakken sendes nå videre til Vegdirektortat og Samferdselsdepartementet, der venter kvalitetssikring hos Vegdirektoratet før målet er stortingsbehandling av bompengeproposisjonen høsten 2020.

Kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen må bruke tiden fram til et stortingsvedtak å forberede gjennomføring av pakken. Det er behov for regulering og prosjektering av tiltakene. Noen tiltak må utredes nærmere. En prosjektorganisering må komme på plass, styring og økonomi må forberedes.

Så snart bypakken er vedtatt i Stortinget, kan gjennomføring av pakken starte. Forventet oppstart er i løpet av 2021.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119