Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Arbeidsgiverkontroll

Arbeidsgiverkontroll går i hovedsak ut på at foretak med arbeidsgiveransvar blir regnskapsmessig kontrollert.

Det skal sikre at:

  • det foretas skattetrekk etter forelagt skattekort
  • skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir innbetalt til skatteoppkreveren
  • lønn og andre innberetningspliktige poster blir korrekt innmeldt via A-melding

Gjennomføring av kontroller

Som hovedregel blir virksomheten varslet skriftlig om at en kontroll vil bli holdt. Det vil så bli avtalt tid og sted for kontrollen. Kontrollens omfang er gjengitt ovenfor. Etter avholdt kontroll utarbeides forslag til rapport med eventuelle endringer. Det vil bli gitt en merknadsfrist på ca tre uker, dersom virksomheten skulle være uenig i rapportens innhold. Etter merknadsfristen er utløpt vil rapport bli sendt til det aktuelle skattekontoret i Region Midt for videre behandling og endelig fastsettelse.

Arbeidsgiver eller den som har ansvar for regnskapsføringen plikter å gi nødvendige opplysninger og være tilstede under bokettersynet om kontrolløren ønsker det. Ellers må regnskap og de bilag som kontrolløren mener har betyning for kontrollen legges frem.

Hjemmel for kontroll

Bokettersyn avholdes i medhold av Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 5-13, forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven av 21.12.2007 § 5-13-2 og forskrift om beregning og oppgjør av arbeidsgiveravgift til folketrygden av 02.12.97 § 7.

Andre nettressurser

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119