Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Utleggsforretning

Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har Kemnerkontoret plikt til å undersøke om du har eiendeler vi kan selge for å dekke kravet. Da vil vi holde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

I en utleggsforretning søker vi å få sikret et misligholdt pengekrav ved å etablere utleggspant i skyldnerens (saksøktes) eiendeler. Det påløper innfordringsomkostninger for slik tvangsinnfordring med 1,7 ganger rettsgebyret (se gjeldende rettsgebyr) allerede ved berammingen av utleggsforretningen.

Panteretten benyttes som grunnlag for å begjære tvangsdekning slik at vi får dekket kravet. Ved begjæring om tvangsdekning til namsapparatet påløper det ytterligere omkostninger jfr. rettsgebyrloven.

Veiledning til saksøkte i utleggsforretning

En saksøkt kan kreve at en utleggsforretning blir innstilt dersom kravet betales, det stilles sikkerhet for kravet eller det dokumenteres at kravet er oppgjort.

Tid og sted for avholdelse av forretningen
Dato og tidsramme for avholdelse av forretningen fremgår av varsel om utleggsforretning. Utleggsforretning avholdes på bopel, forretnings/driftssted eller på Ålesund kemnerkontor. Det avgjørende for hvor forretningen avholdes er blant annet hvilke formuesgoder det tas utleggspant i.

Hvilke eiendeler det kan tas utlegg i
Dekningsloven kapittel 2 angir hva det kan tas utlegg i. Hovedregelen er at alle saksøktes formuesgoder kan gå til dekning av kravet. Dekningsloven inneholder også unntak fra hovedregelen. Blant annet kan saksøkte beholde klær, innbo og andre personlige ting til rimelig verdi, bil som er nødvendig i forbindelse med arbeid eller utdanning dersom verdien ikke overstiger 2/3 av folketrygdens grunnbeløp (beløpsgrensen kan i særlige tilfeller fravikes ved sykdom og uførhet).

Saksøktes ansvar for å gi opplysninger og levere dokumentasjon
Saksøkte må gi opplysninger om alle sine formuesgoder før avholdelse av forretningen. Det må alltid gis opplysninger om hvem som eier boligen. Saksøkte må selv gjøre oppmerksom på forhold som gjør at utlegg ikke kan tas. Før forretningen avholdes, må dette dokumenteres skriftlig.

Klage
Etter avholdelsen kan utleggsforretning endres etter klage. Er det tatt utleggspant, kan klage til (ting)retten settes fram så lenge tvangsdekning ikke er begjært. Klage over valg av utleggsgjenstand må likevel settes frem innen en måned etter at underretning om utlegget er gitt.

Klagen sendes til:
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Postboks 1521
6025 ÅLESUND

Klagen merkes med fødselsnummer/organisasjonsnummer.

Betaling for å unngå utleggsforretning
Utleggsforretning kan bare unngås ved at hele kravet, med tillegg av renter og omkostninger, blir innbetalt til Nordre Sunnmøre kemnerkontor før berammet utleggsdato.

Skattekrav skal betales til

  • Ålesund: bankkonto 6345 07 15044
  • Ørskog: bankkonto 6345 06 15236
  • Norddal: bankkonto 6345 06 15244
  • Stordal: bankkonto 6345 06 15260
  • Giske: bankkonto 6345 06 15325
  • Sandøy: bankkonto 6345 06 15465
  • Skodje: bankkonto 6345 06 15295
  • Haram: bankkonto: 6345 06 15341

Kopi av kvittering bør sendes til pantefullmektig på telefaks 70 16 29 34.

Kontakt

Pantefullmektig Bjørn Tovik:

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119