Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Trygghetsalarm

Tjenesten Trygghetsalarm er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad ut fra faglig vurdering av behov.

Brukeren kan med trygghetsalarmen tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral som formidler kontakt videre til enten hjemmesykepleien eller annen avtalt kontaktperson.

Eldre, funksjonshemmede og andre som opplever utrygghet ved å bo alene er de som kan søke.

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Søknad

Søknader om trygghetsalarm behandles og vedtas i Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunens tildelingskontor. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Tildelingskontoret vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er enten Fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter Helse- og omsorgstjenesteloven) eller kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal kommunens tildelingskontor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Pris

Prisen for trygghetsalarm er ut fra gjeldende betalingsregulativ som bystyret har vedtatt.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119