Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Temakart

Temakart lages for å belyse et bestemt tema innenfor et gitt område. Kartet viser ofte bare informasjon om et eller få temaer. Den informasjonen en ønsker å presentere for kartleserne blir framhevet, mens et bakgrunnskart blir nedtonet for å gi temakartet en geografisk kontekst.

Temakart i standard kartløsning

I våre publikumskart, GeoInnsyn,kan du se på grunnkartet, en del eiendomsinformasjon, arealplaner og pågående byggesaker.

Vegnett Ålesund viser hva som er riksveger, fylkesveger, kommunale veger og private veger

Temakart i den avanserte kartløsningen

I det avanserte kartet (WebInnsyn) har du mulighet til å velge blant flere forhåndsdefinerte temakart. Start kartet og klikk på rullegardinmenyen for valg av karttype helt til venstre i kartløsningen, så ser du hvilke du kan velge mellom.

Temakart

Informasjon om temakartet

Administrative inndelinger (Valgkretser, skolekretser, grunnkretser o.l.)  
Arealressurser (Bebyggelse, skog, dyrket mark etc.)  
Biologisk mangfold   
Eiendom og flyfoto   
Friluftsliv   
Forurensning   
Flomveger Om flomveganalyse
Geologi  
Helse og omsorg (alders- og sykehjem)  
Historiske kart  
Kommuneplan Om plandialog
Kultur (idrettsanlegg, kulturhus, bibliotek etc.)  
Kulturminner  
Kyst og maritime kart (f.eks. dybdekart)  
Reguleringsplaner Om plandialog 
Reguleringsplaner under arbeid Om plandialog 
Samferdsel og vegnett (Trafikkknutepunkt og vegnett)  
Samfunn og sikkerhet  Om samfunn og sikkerhet
Skole og barnehage  
Stedsnavn (Lokalt innsamlede stedsnavn og navn i Sentralt Stedsnavnregister)  
Tilgjengelighet (Universell utforming)  
Vannkvalitet Om vannkvalitet

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119