Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hjemmesykepleie

Tjenesten Hjemmesykepleie er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad og en faglig vurdering av brukerens behov. Hjemmesykepleie kan gis inntil 24 timer/døgn til alle aldersgrupper som trenger behandling, pleie- og omsorg i hjemmet både av fysisk og psykisk art.

For best mulig å styrke brukerens deltagelse og egenomsorg skal hjemmesykepleiens tilbud også omfatte nødvendig informasjon, støtte og veiledning.

Ved vurdering av søkeren skal det særlig vektlegges:

  • om søkeren ut fra en sykepleiefaglig vurdering er helt eller delvis avhengig av helsehjelp for å ivareta sine grunnleggende behov
  • om søkeren er avhengig av hjelp til legemiddelhåndtering, ulike typer prøvetaking, stell av sår m.m.

Den endelige anbefaling ses i sammenheng med øvrig hjelp søkeren evt. mottar fra kommunen. Det fattes enkeltvedtak ved tildeling av tjenesten.

Tjenestetilbudet er gratis.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema)

Søknaden behandles og vedtas i Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.. 


Klage på vedtak

Klage rettes til kommunens tildelingskontor, og med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak. Dersom klager ikke får medhold, går klagen til kommunens klagenemnd. Dersom klager fortsatt ikke får medhold i klage, kan vedtaket påklages til fylkeslegen.

Se også

Fylkesmannen, helse, omsorg og sosialtenester| Statens helsetilsyn

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119