Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Forsikringsordning kommunal barnehage

Ulykkesforsikring for barnehagebarn i kommunal barnehage: Forsikringen gjelder plutselig og uforutsett ulykke som gir betydelig og varig mén. Forsikringen kommer til anvendelse dersom skaden ikke dekkes av Folketrygden.

 

Fra tid til annen blir barn skadet i løpet av  den tiden de oppholder seg  i barnehagen. Slike skader vil være såkalte personskader. Det kan dreie seg om bagatellmessige forhold til langt mer alvorlige skader.

I de tilfeller  barnehagebarn  påføres skade, kan dette utløse rett til erstatning. For slike tilfeller har Ålesund kommune tegnet en begrenset kollektiv ulykkesforsikring som kan utløse rettigheter dersom forutsetningene for det er til stede.

Nedenfor følger bl.a. en  orientering  om ordningen med forsikring av barnehagebarn.

Ulykkesforsikring for barnehagebarn

Forsikringen gjelder plutselig og uforutsett ulykke som gir betydelig og varig mén. Forsikringen kommer til anvendelse dersom skaden ikke dekkes av Folketrygden.

Når og hvor forsikringen gjelder

  • Innenfor barnehagens område under ordinær oppholdstid.
  • Under deltakelse i daglige aktiviteter, leker, turer, reiser m.m. som foregår under barnehagens ledelse.

Hva forsikringen dekker

I hht. vilkårene i forsikringsavtalen, vil forsikringssummen være  5 G ved 100% invaliditet, og ved død 0,5 G.

Etter som 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) pr. 1. mai 2013  utgjør  kr 88 370,- - vil ordningen (inntil ny endring av grunnbeløpet i folketrygden) gjelde følgende forsikringssummer:

  • ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet: maksimalt kr. 441 850,-,-
  • dødsfall som følge av ulykke: kr. 44 185,-

Behandlingsutgifter

Utgifter i forbindelse med behandling etter en ulykke, f. eks. tannbehandling, fysikalsk behandling foreskrevet av lege eller reise til og fra hjemstedet for behandling eller forpleining i sykehus, kan dekkes helt eller delvis så sant disse ikke dekkes under Folketrygden. 

Behandlingsutgifter betales i inntil 2 år fra skadedagen begrenset til 5 % av forsikringssummen for invaliditet (for tiden inntil kr. 21 311, -).

Fra disse erstatningene trekkes en egenandel på kr 500. Ta vare på alle kvitteringer!

Forsikring av barn i privat regi

Kommunens barneulykkesforsikring kan suppleres med privat ulykkesforsikring, som gjerne tegnes med større forsikringssum enn 5 G ved invaliditet. Slike private forsikringer gjelder hvor som helst og 24 timer i døgnet. Foreldre / foresatte som ønsker å forsikre sine barn for høyere erstatningsbeløp enn det kommunen har gjort, anbefales å kontakte sitt eget forsikringsselskap.

Melding av ulykker til forsikringsselskapet

Barneulykker skal så snart de er konstatert, meldes til forsikringsselskapet. Skademeldingsskjema skal fylles ut av  barnehage og foreldre i samarbeid, og deretter underskrives av ansvarlig instans i Ålesund kommune. Det er svært viktig at 11-sifret person-nummer til barnet blir påført skademeldings-skjemaet!

Barnehagens område favner videre enn det som er barnehagens fysisk avgrensede område. Det betyr at når barna oppholder seg under barnehagens tilsyn for eksempel i forbindelse med museumsbesøk, ekskursjoner / turer og lignende som skjer i barnehagens regi, eller under direkte transport til / fra slike aktiviteter, så er barna dekket av kommunens kollektive ulykkesforsikring for barnehagebarn.

Kommunens ansvar for  barnas eiendeler

Kommunen (barnehagen) er i følge skadeserstatningsloven  bare ansvarlig for barnas   eiendeler i forbindelse med skade / uhell / tyveri  dersom det er utvist uaktsomhet / skjødesløshet fra barnehagens side.

Ved skade på / tap av  briller eller høreapparat som barn må bruke til daglig, kan kommunen i særlige tilfeller innrømme begrenset billighetserstatning så sant ikke barnet sjøl kan lastes for uaktsomhet / skjødesløshet.

Merknader

Tilfeller der barnehagens forsikringsordning bestemmelser ikke gjelder, vil for eksempel være arrangement i regi av foresatte (grillfester, turer, utflukter m.v. ), så sant slike tiltak ikke foregår under barnehagens ledelse.

Barnehagen ivaretar så vidt mulig barnas trygghet  og sikkerhet  under oppholdet der, og sørger  for å yte rask behandling og god service når personskade oppstår. Det er derfor viktig at barnehagen holdes oppdatert mht. foreldrenes telefonnummer privat og på arbeid.

Mer informasjon

Ved behov for ytterligere informasjon kan dere henvende dere til den enkelte barnehage.

Servicetorget i rådhusets 1. etasje kan også veilede dere, eller henvise til saksbehandler som kan gi svar.

Se også:

pdfBrosjyre om forsikringsordning

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119