Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Rådet for likestilling av funksjonshemmede (Reglement)

Vedtatt av Ålesund bystyre 12.11.2009, sak 135/09

 

Reglement for rådet for likestilling av funksjonshemmede

 

pdf Reglement-for-likestiling-av-funksjonshemmede.pdf

 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

 

§ 1-1. Hjemmel og funksjon

Rådet for likestilling av funksjonshemmede er oppretta med hjemmel i Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne, § 2 første ledd, og er å anse som fast utvalg etter kommuneloven § 10.

Rådet er oppretta som et virkemiddel for å sikre åpen brei og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne1.

1 Jf lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 1.

§ 1-2. Omorganisering og nedlegging

Bystyret kan selv når som helst omorganisere1 rådet i tråd med bestemmelsene i Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne, §§ 3, 4 og 7.

1Jf kommuneloven § 10 nr 6.

§ 1- 3. Andre reglement

Ålesund kommunes Reglement for arbeidet (saksbehandlingen) i folkevalgte organer og Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, kommer i tillegg til bestemmelsene i dette reglementet.

 

 

Kapittel 2. Oppnevning, valg, varig uttreden

 

§ 2-1. Oppnevning

Bystyret velger selv medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder til rådet for likestilling av funksjonshemmede. Rådet har 7 faste medlemmer og 9 varamedlemmer valgt i rekkefølge. Funksjonstiden følger den kommunale valgperioden1.

1Jf lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 6.

§ 2-2. Valg

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til rådet skjer etter at organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått anledning til å benytte sin forslagrett1.

Valg til rådet skjer som flertallsvalg, jf kommuneloven § 38, og slik at hvert kjønn blir representert med minst 40 % både blant medlemmer og varamedlemmer.

Forslag fra organisasjonene bør følges så sant foreslåtte kandidater er valgbare etter kommunelovens regler.

Kommunelovens regler om forholdsvalg i § 36 og 37 gjelder ikke for valg til rådet for likestilling av funksjonshemmede1.

1Jf lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 6.

§ 2-3. Varig uttreden eller forfall

Dersom et medlem av rådet trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem1.

Trer lederen endelig ut av rådet, skal det velges ny leder2.

Er antallet varamedlemmer til rådet blitt utilstrekkelig, kan bystyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer i tråd med bestemmelsene i kommuneloven § 16 nr 5.

1 Jf kommuneloven § 16 nr 3. 2 Jf kommuneloven § 16 nr 4.

 

Kapittel 3. Arbeidsområde, myndighet.

 

§ 3-1. Myndighet

Rådet for likestilling av funksjonshemmede tildeles ingen avgjørelsesmyndighet ut over å kunne kreve sin rett til medvirkning i tråd med lov.

§ 3-2. Hovedoppgave

Rådet er et talerør for mennesker med nedsatt funksjonsevne og skal ha hovedfokus på å målbære deres interesser. Dette gjelder blant annet tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne1.

1 Jf lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 1.

§ 3-3. Plan- og bygningsloven

Rådet har en sentral oppgave med å medvirke aktivt i planprosesser som utøves av kommunen, andre offentlige organer eller private. Det målbærer interesser som er viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, særlig de som ikke selv har anledning til aktiv medvirkning.

Rådet likestilles med de høringsinstansene som er nevnt i plan- og bygningsloven, jf blant annet § 5-2.

Søknadspliktige tiltak som gjelder ny bebyggelse og anlegg beregna for allmennheten, jf opplisting i plan- og bygningsloven § 12-5 andre ledd nr 1, skal legges fram for rådet til uttalelse før endelig godkjenning gis.

§ 3-4. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Rådet har anledning til å påpeke forhold som rådet mener er brudd på eller i strid med bestemmelsene i loven. Dette kan tas opp med den rådet mener er ansvarlig for at slikt brudd eller slik strid ikke skal oppstå, eller direkte med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Rådet er ikke en organisasjon som kan opptre som fullmektig i forvaltningssak etter § 15 i loven, og har ingen håndhevingsfunksjon etter § 16.

§ 3-5. Helse- og sosiallovgivningen

Rådet kan medvirke til å utvikle eller forbedre tjenestene etter helse- og sosiallovgivningen som mennesker med nedsatt funksjonsevne som gruppe skal eller bør ha.

Rådet kan ikke engasjere seg i enkeltvedtak som gjelder rettigheter og plikter til én eller flere bestemte personer eller saker som er til klagebehandling. Slike saker kan likevel brukes som eksempler for å drøfte tjenesten på et prinsipielt og generelt grunnlag.

§ 3-6. Melding om rådets arbeid

Rådet skal hvert år legge fram for bystyret en melding om sin virksomhet1.

1Jf lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 7.

 

 

Kapittel 4. Saksbehandling

 

§ 4-1. Reglement for arbeidet i folkevalgte organer.

Bestemmelsene i kapittel 6 i kommuneloven gjelder for rådet for likestilling av funksjonshemmede. Disse bestemmelsene er tatt inn i kommunens Reglement for arbeidet (saksbehandling) i folkevalgte organer. Reglementet omhandler følgende forhold:

1. Møteprinsippet – Åpne eller lukka møter

2. Fastsetting av møter – Saksliste og innkalling – Møteledelse

3. Forfall

4. Vedtaksførhet – Habilitet

5. Endring av saksliste – Forespørsler, interpellasjoner

6. Åpning av møtet – Ordskifte

7. Forslag til vedtak

8. Vedtak – Stemmemåten – Prøveavstemming

9. Begrunnelse av enkeltvedtak

10. Ro og orden – Opptak av lyd og bilde

11. Innsyn i saksdokumenter – Taushetsplikt

12. Møtebok over forhandlingene

13. Ny behandling av avgjort sak

14. Lovlighetskontroll

15. Internt tilsyn og kontroll – Omgjøring av vedtak

16. Møterett – Deputasjoner

17. Sekretariat

Kommunens vedtatte prinsipp for innbyggerinitiativ, jf kommuneloven § 39 a, og brukermedvirkning skal så langt som mulig følges.

§ 4-2. Initiativrett. Forbereding av saker. Arbeidsutvalg.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede kan ta opp og behandle saker på eget initiativ eller på bakgrunn av kontakt med innbyggerne og brukerne av kommunens tjenester.

Rådet kan anmode administrasjonen om hjelp til utredning av saker, gi utfyllende opplysninger til saker som er blir lagt fram for rådet eller være tilgjengelig i rådets møter for å svare på spørsmål. Rådmannen skal ikke fremme innstilling til vedtak i rådet i saker som er til behandling i og skal avgjøres av kommunen.

Rådet kan gi lederen eller et arbeidsutvalg blant rådets medlemmer myndighet til å uttale seg eller opptre på rådets vegner i enkeltsaker som rådet har hatt til behandling eller i typer av saker etter nærmere vedtak i rådet.

§ 4-3. Dagsorden i møtene1.

Lederen setter opp dagsorden for det enkelte møte i rådet. Bystyret eller minst en tredjedel av rådets medlemmer kan forlange en bestemt sak oppført på dagsordenen på neste ordinære møte eller forlange et ekstraordinært møte for å behandle en konkret sak. Lederen må i slike tilfeller sette saken opp på dagsordenen.

Lederen eller rådmannen kan ikke trekke en sak som er satt opp på dagsorden med mindre grunnlaget for saken er falt bort. Rådet kan vedta å utsette behandlingen av en sak. Utsettelsesvedtaket skal begrunnes med mindre det er snakk om utsettelse til neste møte.

1 Jf kommuneloven § 32.

§ 4-4. Høringer.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede kan selv avgjøre om det skal arrangeres høringer og debatter knyttet til de sakene rådet arbeider med, eventuelt også høringsmøter overfor administrasjonen. Slike møter er en del av saksbehandlingen og skal foregå for åpne dører med mindre saken med hjemmel i lov skal eller kan holdes for lukkede dører.

§ 4-5. Saksgang.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede skal for alle saker som vedrører dets arbeidsoppgaver gis mulighet til å uttale seg tidligst mulig i saksgangen og i god tid før saken avgjøres1. Rådet skal tas med som høringsinstans på lik linje med statlige organer, bydelsutvalg m.v.

Det skal gå fram av saksdokumentene om rådet er gitt mulighet til medvirkning eller ikke og om denne muligheten er benytta. Uttalelse fra rådet skal følge saksdokumentene til det organet som tar den endelige avgjørelsen i saken1.

Brudd på vilkårene i første og andre ledd i paragrafen her anses som saksbehandlingsfeil. Feil etter andre ledd gir grunnlag for det folkevalgte organet å sende saken tilbake til administrasjonen før endelig vedtak fattes.

1Jf lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 5.

§ 4-6. Rådmannens oppgaver

Rådmannen oppgaver og myndighet går fram av kommuneloven § 23. Rådmannen skal påse at alle saker som legges fram for folkevalgt organ til realitetsavgjørelse er forsvarlig utredet slik at avgjørelsen blir innholdsmessig lovlig og er blitt til på lovlig måte. Utredningen skal ha særlig fokus på juridiske, økonomiske og driftsmessige eller andre organisatoriske konsekvenser.

Ansvaret etter første ledd gir ingen utsettende veto med henvisning til at det ikke har vært tid eller ressurser til å gjennomføre en skikkelig saksutredning. Rådmannen har derimot plikt til å gjøre oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksframlegget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119