Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Prisutdeling og bystyremøte 6. desember

 

6. desember er det prisutdeling i bystyret og det blir underholdning og overrekkelser før behandling av dagens saker. På agendaen står blant annet kollektivsatsing og plan for legetjenester.

 

Utdeling av priser i bystyrets møte 6. desember 2018


Kl. 16:00 Ordfører ønsker velkommen

Kl. 16:05 Overrekking av ungdommens kulturpris: Prisvinner: Vetle Nerø
Leder i ungdområdet, Lene Vadseth Larsgård, overrekker prisen.

Kl. 16:15 Overrekking av helse- og velferdsprisen: Prisvinner: Karl Johan Skårbrevik og foreningen Suppebilen
Leder i Helse- og velferdsutvalget, Svein-Rune Johannessen, overrekker prisen

Kl. 16:25 Kulturinnslag: Smakebiter fra årets Putti Plutti Pott, Ålesund kulturskole

Kl. 16:40 Overrekking av miljøprisen: Prisvinner: NLM Gjenbruk Ålesund.
Varardfører Tore Johan Øvstebø overrekker prisen

Kl. 16:50 Overrekking av byggeskikkprisen: Prisvinner: Speidernes Hus
Leder i Plan- og byggesaksutvalget, Sindre Nakken, overrekker prisen

Kl. 17:00 Overrekking av kunstnerprisen: Prisvinner: Karoline Isaksen
Leder i Kultur- og oppvekstutvalget, Anne Berit Støyva Emblem, overrekker prisen

Kl. 17:10 Utdeling av Møre og Romsdal idrettskrets sin idrettspris: Prisvinner: Perry Holen, Spjelkavik IL
Styreleder i Møre og Romsdal idrettskrets overrekker prisen

Kl. 17:20 Overrekking av hedersprisen: Prisvinner: Inger Storheim
Ordfører Eva Vinje Aurdal overrekker prisen

Kl. 17:30 Middag
Prisvinnerne med ledsagere inviteres til middag sammen med bystyret. (Etter middag fortsetter det ordinære bystyremøtet).  

 Les nyhet om årets prisvinnere publisert tidligere i år.  Last ned pdfprogrammet for prisutdelingen.

Dette er blant sakene som skal behandles:

Valg av konsept for framtidig kollektivsatsing


COWI har i en uavhengig rapport på oppdrag for kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen utredet tre ulike kollektivkonsepter for å nå målet om å øke dagens kollektivandel fra 6 til 15 prosent innen 2030. I sin anbefaling er det konseptet med prioritert buss de oppfordrer Ålesundsregionen til å fortsette arbeidet med. Prioritert buss er en videreutvikling av dagens bussløsning med fremkommelighetstiltak og et service- og ruteopplegg som gjør den mer konkurransedyktig enn den er i dag. eksempel på tiltak er egne kollektivfelt på utvalgte strekninger, prioriteringer i lyskryss med mer, for at bussen skal komme forbi køene og raskere frem.  Les også artikkel fra august om "Anbefaler nytt busskonsept". 

Søskenmoderasjon på kulturskolen

Kultur- og oppvekstutvalget har hatt sak oppe om søskenmoderasjon og friplassordning i Ålesund kulturskole. De tilrår til bystyret å innføre 20 % søskenmoderasjon (når samme person står som betaler) fra 1.8.2019 i Ålesund. Videre at det innføres en ordning med inntil 5 friplasser for lavinntektsfamilier fra 1.8.2019. Friplass tildeles etter søknad, og gjelder for en elevplass ett skoleår ad gangen. Søknadsfrist er 15. september.  For å få tildelt friplass er øvre grense for netto skattbar familieinntekt, pr. dato kr 376 800. (Inntektsgrensen reguleres årlig pr. 1.1. iht. EU-skalaen.) Inntekt må dokumenteres med siste ligningsattest. Det kan i utgangspunktet søkes om en friplass pr. elev. For mer informasjon les i sakspapirene.

Lavterskel dagtilbud for mennesker i rus

Dagtilbud for personer med rusavhengighet ble nedlagt i 2015. Samtidig ble ambulerende usteam styrket med kr 300.000 pr år. Bystyret har vedtatt at det skal etableres nytt tilbud, nten i kommunal regi eller i samarbeid med frivillige aktører. For 2019 er det satt av kr 23.000 som kan brukes som tilskudd til drift av et slikt tilbud i privat regi. Det må fremmes en sak om hvilken modell kommunen skal legge seg på; støtte til private/frivillige eller drift i egen regi. Da saken var oppe i helse og velferdsutvalget gjorde de følgende vedtak:

«Kommunen øremerker avsatte midler til oppsøkende rusteam. Teamet skal ikke være et aktivitetstilbud som krever rusfrihet, men være et faglig forsvarlig tilbud til mennesker I aktiv rus. Denne stillingsressursen har som særlig oppdrag å kartlegge og få oversikt over behovet i målgruppen.»

Følg møtet direkte

Bysstyret web
Møtet er åpent for publikum og det blir sendt direkte på vår web-tv løsning. Sakspapirene ligger tilgjengelig under Møteplan – Bystyret og 6. desember.

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119