Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kollektiv og gang- og sykkelforbindelse

Formannskapet 17.04 web

Formannskapet møtes 4. desember og på agendaen står valg av konsept for framtidig kollektivsatsing, budsjettkontroll, gang- og sykkelforbindelse Meierikaia-Volsdalsvågen og stiftelse av Bingsa Gjenvinning AS.

 

Møtet starter kl. 09.30 i formannskapssalen i 11. etasje på Ålesund rådhus. Møtet er åpent for publikum og blir også sendt direkte på vår web-tv løsning. Først i møtet blir det noen orienteringer:

  • VEKST Ålesund - v/daglig leder Olav Vågen.
  • Status bypakke Ålesund v/ leiar i  styringsgruppa Tore Johan Øvstebø og Maria Laingen, rådgiver i Strategistaben Statens Vegvesen, region Midt.
  •  Ca kl 11.30:  Presentasjon av mulighetsstudien for gang- og sykkelsamband mellom Meierikaia og Volsdalsvågen, ved Marianne Rye Beck fra Norconsult og Liv Jorunn Seljevoll fra Nordplan.


Dette er blant dagens saker:

valg av konsept for framtidig kollektivsatsing

Kollektivkonseptene fra COWI
COWI har i en uavhengig rapport på oppdrag for kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen utredet tre ulike kollektivkonsepter for å nå målet om å øke dagens kollektivandel fra 6 til 15 prosent innen 2030. I sin anbefaling er det konseptet med prioritert buss de oppfordrer Ålesundsregionen til å fortsette arbeidet med. Priorityert buss er en videreutvikling av dagens bussløsning med fremkommelighetsiltak og et service- og ruteopplegg som gjør den mer konkurransedyktig enn den er i dag. eksempel på tiltak er egne kollektivfelt på utvalgte strekninger, prioriteringer i lyskryss med mer, for at bussen skal komme forbi køene og raskere frem.

Rådmannens innstilling til formannskapet og bystyret er at konseptet "prioritert buss" legges til grunn for det videre arbeidet med kollektivsatsing i Ålesund. Videre blir det foreslått at det bør utarbeides en utviklingsplan for kollektivtrafikken som skal inneholde konkrete tiltak som kan realiseres på kort  sikt, og langsiktige endringer som vil bidra til å nå målet om 15 prosent kollektivandel og til å komme i posisjon for statlige belønningsmidler/byvekstmidler.

Les også artikkel fra august om "Anbefaler nytt busskonsept"

 

Stiftelse av Bingsa Gjenvinning AS

Formannskapet og bystyret skal ha opp sak om formell stiftelse av Bingsa Gjenvinning AS. Vedtekter, aksjekapital, lån og bygningsmasse er blant det som går frem av saken. Rådmannen foreslår følgende styremedlemmer til selskapet:

Inger Marie Sperre (foreslått som styreleder) , Levi Lervik, Bente Lund Jacobsen, Eva Brox, Odd Harald Karlsen og Benedikte Hurlen. I tillegg skal det være 1 ansattvalgt styremedlem samt 1 observatør.

 

Gang- og sykkelforbindelse Meierikaia-Volsdalvågen

Meierikaia Volsdalsvaagen

Gjennom midlar fra Byen som regional motor har Nordplan AS og Norconsult AS utarbeida muligheitsstudier av et gang- og sykkelsamband mellom Meierikaia og Volsdalsvågen. Dette inngår i  satsinga for tilrettelegging for gående og syklende vedtatt i kommuneplanen sin samfunnsdel.

Dette er den korteste strekninga mellom Ålesund sentrum og Volsdalsberga, med alle sine attraktive målpunkt. I dag er tilkomsten til fots og på sykkel fra sentrum for de som skal på badeplassen, besøke hallen eller stadion vanskelig tilgjengelig, og heller ikke universelt utforma. Et samband langs sjøen vil være det opplagte førstevalget for gående og syklende, dersom det blir lagt til rette for det. Strekninga inngår også i Fjordstien, og vil utgjøre ei viktig kobling mellom Campus Ålesund og bysentrum.

Rådmannens innstilling til formannskapet er at det blir satt i gang utarbeiding av forprosjekt med anbudsgrunnlag for en sjøbasert gang - og sykkeltrase mellom Meierikaia og Volsdalsvågen. Etter at forprosjektet er gjennomført skal det tas stilling til om gang
- og sykkeltraseen skal etableres, eventuelt når og i hvilket omfang. Forprosjektet er forutsatt finansiert av midler satt av til sykkelsatsing i 2019.

Følg møtet på web-tv

Formannskap webtvMøtet blir sendt direkte på vår web-tv løsning. Alle sakspapirerer er tilgjengelig i vår Møteplan - Formannskapets mtøe 4. desember.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119