Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bystyret møtes 1. februar

 Bystyret fotoMaritBrunstad

Revisjon av trafikksikkerhetsplan, leie av nytt seremonirom og samarbeidsavtale studenthus Ålesund er blant sakene når bystyret møtes 1. februar. Møtet overføres direkte på web-tv og starter kl 17.00.

 

 

Dette er blant sakene som skal diskuteres:

Revisjon av trafikksikkerhetsplanen

For å få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak fra Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylke må kommunen legge en kommunal trafikksikkerhetsplan (tiltaksplan) til grunn for søknaden. Gjennom revideringen har det vært omfattende registrering av trafikksikkerheten langs skole- og fritidsveger i alle skolekretsene og bydelene. Det foreslås at handlingsplanen skal legges til grunn for det videre trafikksikkerhetsarbeidet.  På bakgrunn av undersøkelser og faglig vurdering er det kommet frem til tiltak som er mulig å gjennomføre i den neste planperioden (satt til 8 år).


Formannskapet gjorde enstemmig vedtak om å gå for rådmannens innstilling og vedta planen. Det kom også et tilleggsforslag fra Krf som ble vedtatt, som gikk på at de ber rådmannen vurdere å legge inn 6 millioner årlig fra 2019 i neste økonomiplan. Endelig vedtak blir i bystyrets møte.

Kommunale vigsler - gebyr og kostnadsdekning


Rådmannen foreslår priser for kommunale vigsler der minst en person er bosatt i Ålesund kommune/ nye Ålesund kommune.  Vigsler på rådhuset skal etter loven være gratis for innbyggere innenfor det vanlige tilbudet om tid og sted. Utenom dette kan det kreves kostnadsdekning. Det foreslås kr 2 000,- som pris for vigsler på rådhuset utenom kontortiden. For vigsler andre steder i kontortida foreslås 3 000 kroner, mens vigsler andre steder utenom kontortida til 4 000 kroner.

For par der begge er bosatt i en annen kommune enn Ålesund/ nye Ålesund foreslås det andre priser.

I formannskapets møte 16. januar ble det gjort enstemmig vedtak om å tilrå bystyret å vedta de foreslåtte prisene for kommunale vigsler.

 

Seremonirom - avtale om lokaler


Et eget utvalg har på oppdrag fra bystyret utredet forslaget til er livssynsnøytralt seremonirom. Et seremonirom i Ålesund kommune skal kunne brukes til gravferder for person som ikke har tilgang til lokaler. I tillegg har også kommunen fra 01.01.2018 ansvar for borgerlige vigsler. Ålesund må ta høyde for minimum 150 vigsler og 25 gravferder i året. 

Ordningen i Ålesund kommune skal sikre at brukerne ved gravferder og vigsler får tilgang til gratis kommunale lokaler. I et seremonirom kan man også holde offentlige minnemarkeringer.
 
Utvalget har kartlagt aktuelle lokaler og foreslår at det inngås forhandlinger med Avholdshjemmet om leie av lokaler.  I første etasje kan man kombinere seremonirom, vigselsrom, møterom og kantine drevet av Flyktning. Det er sitteplasser til 220 personer. Det er ikke inngått formelle samtaler om pris, men det er antydet en pris på kr 20 000 per mnd for leie av lokalene i 1. etg på Avholdshjemmet. Rådmannen slutter seg til utvalgets innstilling om å inngå avtale med Avholdshjemmet om leie av lokaler.

I formannskapets møte 16. januar gjorde de enstemmig vedtak om å slutte seg til rådmannens forslag om å inngå avtale med Avholdshjemmet om leie av lokaler til bruk som seremonirom.

 

Samarbeidsavtale Studenthus Ålesund

«Siden mars 2017 har politisk og administrativ ledelse i Ålesund kommune hatt dialog med Brødrene Sunde, SiT og NTNU om etablering av et studenthus på Campus Ålesund. Initiativet kom fra Brødrene Sunde, som i forbindelse med markeringen av sitt 100-årsjubileum, ønsket å profilere sin virksomhet mot studentmiljøet ved NTNU campus i Ålesund. Sammen med SiT, NTNU og Ålesund kommune ønsket Brødrene Sunde å realisere byggingen av «Studenthus Ålesund». Brødrene Sunde A/S ønsker å bidra vesentlig til realiseringen ved at de gjennom bygget kjøper seg profilering mot studentmiljøet for MNOK 20. (Utdrag fra intensjonsavtalen)

«Studenthus Ålesund» skal utvikle et konsept for et levende sambruksbygg med flere typer studentrettede aktiviteter og funksjoner. Ambisjonen er et bygg som skal yre av studenter, liv og aktivitet også utover «vanlig arbeidstid».

Rådmannen anbefaler at det inngås avtale om utvikling av studenthus-prosjektet med utgangspunkt i revidert konseptrapport og utkast til samarbeidsavtale. Et slikt bygg vil være et viktig og nødvendig bidrag til å markere Ålesund som universitesby og å følge opp de intensjonene som er lagt inn i områdeplanen for Campus. Samtidig er styrkingen av Campus Ålesund en oppgave for hele regionen. En må derfor sørge for brei involvering gjennom Nye Ålesund og Region Ålesund. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase. Som det fremgår av konseptrapporten gjenstår både avklaring av vesentlige prosjektforutsetninger, plassering/tomtevalg, prosjektledelse og konkretisering av innhold i bygget. Den reviderte konseptrapporten vil være et godt grunnlag for videre utvikling og realisering av prosjektet. Innstillingen i saken er basert på at en, i første omgang, ber om politisk tilslutning til hovedprinsippene i samarbeidsavtalen og forutsetter at nærmere detaljer avklares før endelig signering. Dette gjelder blant annet nærmere presisering av maksgrense for kommunens økonomiske medvirkning, avklaring av maksgrense for økonomisk bidrag dersom prosjektet ikke kommer til utførelse, presisering av roller knyttet til prosjektdeltakelse/myndighetsutøvelse og avklaring av forhold opp mot Lov om offentlige anskaffelser m. forskrifter.

Ålesund formannskap gjorde tilrådning i sitt møte 30.01 om  å slutte seg til den fremlagte samarbeidsavtalen.

Se møtet på web-tv

Alle sakspapirer er tilgjengelig på nettsiden vår under Politikk - Møteplan - Bystyret og velg møtedato. Møtet starter kl. 17.00 i bystyresalen møtet blir sendt direkte via vår web-tv løsning.  Møtet er åpent for publikum.

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119