Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet møtes 14. november

Formannskapet foto MaritBrunstad
Intensjonsavtale om bygg for studenter på Campus Ålesund, søknad til The Tall Ships Races 2022, komité for kommunevåpen for nye Ålesund er blant sakene når formannskapet møtes 14. november.

Orienteringer først i møtet

Ca. kl. 12.00 skal daglig leder Tor Erik Standal og styreleder Ove Paulsen ved Atlanterhavsparken orientere formannskapet. Ca kl. 12.30 skal Plan- og bygningssjef Ole Andreas Søvik orientere om bysentrums sørside.


Dette er blant sakene som skal diskuteres i dagens møte:

Intensjonsavtale om nytt bygg for studenter

29.09.2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Brødrene Sunde, Sit (Studentsamskipnaden) og NTNI for å realisere bygginga av "Studenthus Ålesund" på Campus Ålesund. Ålesund kommune skal bidra i prosjektet som forvaltningsmyndighet og bidra til  å tilrettelegge for at Studenthus Ålesund kan få utforming, form og en plassering sentralt på campus som ønsket og forutsatt. Kommunen skal også dekke kostnaden med nødvendig reguleringsarbeid og blant annet bidra til å dekke kostnaden med utarbeidelse av en revidert konseptbeskrivelse med illustrasjoner. Formannskapet skal også ta stilling til om kommunen skal gå inn som deleier eller forplikte seg til en langsiktig leiekontrakt til lokaler i Studenthus Ålesund.

Om Studenthus Ålesund

«Studenthus Ålesund» skal utvikle et konsept for et levende sambruksbygg med flere typer
studentrettede aktiviteter og funksjoner. Ambisjonen er et bygg som skal yre av studenter, liv og aktivitet også utover «vanlig arbeidstid». Bygget skal være inviterende og legge til rette for aktivitet og sosialisering ved å samle studentsosiale aktiviteter og funksjoner under ett tak. Det skal være det ultimate møtepunktet og knutepunktet for studenter, ansatte og næringsliv på campus. Det er tenkt at bygget kan huse studentsosiale aktiviteter som konserter, festivaler og større arrangement, og kontorer/møterom for studentforeninger/idrettslag."

Saken skal oversendes til fellesnemnda for nye ålesund, der det skal oppnevnes representanter som skal delta både i styringsgruppen og i prosjektfruppen for å utvikle prosjektet i samarbeid med Brødren Sunde, Sit og NTNU.

Opprettelse av felles valgkomité

Det er foreslått å opprette en felles valgkomité for alle heleide kommunale selskaper og foretak fra 01.01.2018 -31.12.2019. Komiteen skal ha 5 medlemmer, og av disse skal 4 være politikere. Bakgrunnen for denne komiteen er fra kommunens vedtatte Eierskapsmelding.

Den nye valgkomiteen vil få i oppgave å foreslå nye styremedlemmer til: Ålesund Parkering AS, Ålesund kommunes Administrasjonsbygg AS, Vekst Ålesund AS, Tafjord Kraft AS og Brisk kompetansesenter AS.

 

The North West - utviding av aksjekapital

Formannskapet skal behandle sak om utviding av aksjekapital for The North West. Saken skal videre til behandling av bystyret. Formannskapet skal ta stilling til kjøp av 5870 aksjer á kr 100 i The North West AS. Kostnaden for kjøp av aksjer for totalt 587 000 blir tatt av budsjettposten som er avsett til utviklingsmidler over budsjett 2018.

The North West AS er et ikke-kommersielt selskap som skal bidra til å skape vekst og utvikling og gjøre regionen til et kraftsenter. Det er kommunene Haram, Giske, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune som står bak The North West. Styret består av representanter fra privat og offentlig sektor og fra akademia.

The Tall Ships Races 2022 - søknad om vertshavn

I bystyrets møte 7. april 2016 ble det gjort vedtak om at det skal opp en ny sak om Ålesund skal søke om å bli vertshavn for The Tall Ships Races, innen utgangen av 2017. Etter gjennomføringen av The Tall Ships Races 2015 kom der klare signaler fra Sail Training International om at de ønsket Ålesund som vertshavn for fremtidige arrangement. Ønsker Ålesund å søke om å bli arrangørby en gang til, er første mulighet trolig i 2022. Søknadsfrist vil da være høsten 2018. I og med at et mulig arrangørtidsounkt ligger fra år 2022 eller senere, er det viktig at beslutningen om et slikt arrangement ligger i nye ÅLesund kommune.

Rådmannen foreslår at saken sendes over til nye Ålesund kommune og ber om at det settes ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å finne ut om det både er organisatorisk og økonomisk grunnlag for å sende inn søknad om å være vertshavn for Tall Ships Races igjen.

Kommunevåpen og ordførerkjede for nye Ålesund

Det skal opprettes en komité for å utarbeide forslag til nytt kommunevåpen og nytt ordførerkjede for nye Ålesund kommune. Det skal meldes inn navn på to politiske representanter fra Ålesund kommune innen 20. november til arbeidsutvalget for nye Ålesund kommune. Dette skal være en mann og ei kvinne, fortrinnsvis medlemmeer av fellesnemnda. Fellesnemnda skal gjøre endelig vedtak på medlemmer 7. desember. Komiteen blir tilknyttet faglig og administrativ støtte.

Handlings- og økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018

Behandling av handlings- og økonomuplan 2018-2021 og budsjett 2018 ble sendt tilbake fra bystyret til ny behandling i formannskapets møte 14. november og deretter til bystyret 30. november. Rådmannen ble pålagt å legge frem et budsjett i balanse til dagens møte, medtatt forutsetningene fra det framlagte forslaget til statsbudsjettet. Etter behandling i formannskapet legges det nye budsjettforslaget ut til høring.  Les mer i sakspapirene for rådmannens nye forslag til budsjettet.

Mer informasjon

Alle sakspapirer er tilgjengelig via vår nettside, Politikk - Møteplan - Formannskap og velg dagens dato. Møtet er åpent for publikum og det holdes i formannskapssalen i 11. etg på Ålesund rådhus.

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119