Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal skape et bedre Campus Ålesund

Fugleperspektiv campus alesundResultatet fra mulighetsstudien for Campus Ålesund er ferdig. Det skal nå arbeides for bedre nærmiljø, et urbant og miljøretta knutepunkt og et torg for alle.

Det blir jobba med en områdeplan som skal legge til rette for langsiktig utvikling av Campus og nærområdet rundt, og bidra til å skape et godt sted å være. Et nærmiljø for lokalbefolkninga, enten de bor, jobba eller studera i området.

Mulighetsstudien har belyst mange problemstillinger og kommet med mange forslag som vi nå er ved å vurdere. Det er viktig at planprogrammet og hovedmålsettingen er ivaretatt på beste måte.

Film om Campus Ålesund


 

I denne filmen av Rodeo Arkitekter og Ålesund kommune , ser vi intervjuer med forskjellige aktører på Campus Ålesund, anført av rådmann Astrid Eidsvik, som forteller om hvorfor arbeidet med Campus Ålesund er viktig.

Filmen er laget i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, NTNU, Statsbygg og Statens vegvesen.

Terje Bratholm Eidsvik , arkitekt Ålesund kommune, har tegnet mye av grunnlaget for filmen.


Urbant, utadretta og miljøvennlig knutepunkt

Den overordnede målsetting for Campus-planen har fra starten vært å legge til rette for et urbant, utadrettet og miljøvennlig knutepunkt.

- Det skal bli lettere å sykle og å ta buss til og fra Campus, og det skal bli lettere å bevege seg mellom de forskjellige institusjonene på Campus og understreke den særlige synergien som allerede er mellom forskning, undervisning, næring og innovasjon, på området.

- Dessuten skal det bli lettere å invitere folk fra nærområdet inn på området, samt gjøre området tryggere og mere tilgjengelig for blant annet barn, forteller Silje Sollien, prosjektleder for arbeidet med Campus Ålesund.

Foreslår miljøgate 

Det er foreslått å gjøre Borgundveien ved Campus Ålesund om til miljøgate med lavere hastiget og toveis sykkelvei som del av hovedsykkelveinettet i Ålesund, samt sikre trafikksikkerheten i de omkringliggende gater.

Det andre hovedtrekket er å introdusere et grønt parkdrag med uterom gjennom Campusområdet, fra NMK til Fagerlia VGS, samt understreke forbindelsen mellom de to kirkegårdene på hver side av Borgundveien og i større skala, fra Aksla og over til Borgundgavlen.

Torget blir hjertet 

Hjertet på campus, det samlende punkt der grøntdraget møter miljøgata, blir torget ved siden av bussholdeplassen og hvor forbindelsen mellom NTNU og NMK styrkes. Torget vil defineres med nye bygninger på øst- og vestsiden, og NTNU oppfordres til å legge mere vekt på en ny inngang vendt ut mot torget, eventuelt legge om til å ha hovedinngang her.

- Rodeo Arkitekter har foreslått å få et nytt litt friskt studentboligprosjekt på stedet, som sikra liv og aktivitet døgnet rundt og nettopp gjør Campus til et mere urbant og trygt sted. Her kan det også bli åpnet for mulighet for et par utadretta servicenæringer, som f.eks en frisør, som kan tjene heile lokalområdet, sier Silje.


Lavere hastighet på veien

Torget skal bli et sted for alle, hvor lavere hastighet på veien gjør det trygt å krysse i plan. Folk på den nye sykkelveien må også være oppmerksom på reisende som skal til og fra buss eller krysse gata. Som på Jernbanetorget i Oslo eller andre mindre sentrale torg med bussholdeplass, er det både mulighet for opphold og en form for «shared space» mellom myke trafikkanta, kollektivtransport og bila som ikke har det travelt.

- Fokuset på fremtidsretta trafikkløsninger er et heilt sentralt tema. Fylkeskommuna samferdsel ønsker bl.a. å investere i å bruke Campus som pilotprosjekt for flere elementer som skal oppgradere opplevelsen med å ta buss i Ålesund. Da er det viktig at vi sammen legger til rette for denne utviklingen og at kommunen og andre aktører også gjør sin del, sier Silje Sollien.

Arbeidsgruppa jobber også med å få godkjent en 5-armet rundkjøring som samler opp to kryss som i dag er trafikkfarlige, og som kan betjene et nytt parkeringsanlegg øst for NMK og tilkjørsel til NMK. Rundkjøringen vil signalisere at du her nærmer deg et urbant område og skal senke hastigheten eller dreie ned på innfartsveien.

Forslaget er til vurdering

Vi holder i øyeblikket på med trafikkanalyser og konsekvensutredning både hos Statens Vegvesen og ÅF Reinertsen og håper innen starten av februar at vi får svar på om dette faktisk lar seg gjøre.

Campus skal bli et kraftsenter for kompetanse

Det er viktig å understreke at vi arbeider med en lang tidshorisont for at Campus skal utvikles som et kraftsenter for kompetanse, nyskapning og bærekraftig utvikling i Ålesundregionen. Vi snakker 30-50 år frem i tiden for enkelte områder, slik de gjør på NTNU i Trondheim. Vi håper være ferdig med konsekvensutredning, planbeskrivelse og plankart med trafikkløsninger 15. februar. Så har vi en måned mere til å bearbeide planforslaget, før det forventes lagt på høring i april.

Bakgrunn:

Mulighetsstudien er utført av Rodeo Arkitekter fra Oslo med trafikkrådgivning fra ÅF Reinertsen og i tett samarbeid med arbeidsgruppa for områdeplanen, som består av Ålesund kommune, Møre og Romdal Fylkeskommune, NTNU/Statsbygg og Statens Vegvesen, som også er med å finansiere planen. I tillegg fungerer samhandlingsgruppa for Campus Ålesund som styringsgruppe for planarbeidet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119