Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bypakken på 1-2-3

Tiltak i bypakken, vedtatt 3. desember 2015Har du vanskeligheter med å få med deg hva bypakken i Ålesund inneholder? Vi har laga ei lita oversikt.

Arbeidet med bypakken kan sammenfattes med noen hovedmål:

  • Byen skal ha et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer
  • Transportsystemet skal møte befolkningsveksten
  • Bypakken skal bidra til å utvikle et fremtidsretta kollektivtilbud

Bypakken skal bidra til attraktiv og bærekraftig utvikling. Ei snarlig utbygging av vegnettet for bil, kollektivtrafikk, gående og syklende vil være ei viktig forutsetning for videre utvikling og vekst i Ålesund og i regionen.

Bypakken som ble vedtatt i bystyret 3. desember 2015 vil koste 3 milliarder kroner. Saken sendes nå over til Statens Vegvesen som utarbeider en detaljert bompengesøknad. Søknaden skal behandles av Ålesunds politikere til våren med mål om vedtak i Stortinget i 2017. Da kan man starte bygging i slutten av 2017 og starten av 2018.

Bomsnitt og bompenger

Et bomsnitt består av flere bomstasjoner. Det er ikke klart hvor mye vi skal betale for å passere bommene enda, det er neste steg i prosessen. Men for å ivareta prinsippet om kost/nytte for bompengebetaling, skal muligheten for differensiert takst og/eller varighet ved de ulike bomsnittene vurderes.

Det betales kun for én passering i løpet av en klokketime.
Vedtatte bomsnitt 3 desember 2015
I bypakken er det tenkt bomstasjoner her:

A:
I sentrum. Endelig plassering av bomstasjon i sentrum skal vurderes. Opprinnelig var forslaget i området rundt rådhuset, men bystyret har bedt om at det skal vurderes om bomstasjonen skal flyttes øst for tunnellinnslaget på Ysteneset på innfartsvegen.

B:
En bomstasjon ved Lerstad omtrent ved rundkjøringa ved Shell og også bomstasjon på sørsida av Hatlaåstunnelen, på Åse vest.

C:
En bomstasjon ved Blindheimstunnelen og bomstasjoner på gamlevegen og på E39 i Brusdalen.

Gjennomgangstrafikk på E39 er fritatt fra å betale. Kommer du sørfra og skal videre på E39 i Brusdalen, eller du kjører E39 i motsatt retning skal du ikke betale bompenger. Det skal også vurderes om bomsnittet på E39 i Brusdalen bare skal brukes til å registrere gjennomgangstrafikken fra øst/vest. I så fall vil trafikk til Moa/Åse/Spjelkavik fra øst på E39 ikke bli belastet med gebyr i Brusdalen.

Tiltak i bypakken
Bypakke ill.2

Miljøtiltak i Ålesund sentrum

Her er en oversikt over alle tiltakene, merka og nummerert som på illustrasjonen over.

1.Ny Brosundbro, og ny gate i forlengelse av Keiser Wilhelmsgate

2. Kollektivterminal i Keiser Wilhelmsgate.

Brosundtunnel

I det vedtatte forslaget er planlegging og utredning av Brosundtunnel  prioritert og skal inngå i bypakken under tiltaket "Byggeplanlegging".

Strekninga  Moa  - Høgskolen

Ett av målene med bypakken er å utvikle et fremtidsretta kollektivtilbud og å øke andelene som reiser kollektivt. Erfaring og forskning viser at hvis vegkapasiteten øker, så øker bruken av personbil. Det er derfor viktig at kollektivtilbudet bygges ut. I dag er det slik at bussen står i den samme køa som bilene.

I bypakken er det planlagt firefeltsveg med to sambruksfelt. Sambruksfelta skal brukes av kollektivtrafikk, elbiler , drosjer og biler med flere passasjerer. Bypakken legger opp til oppgradering av to kollektivpunkt der det er mange arbeidsplasser og viktig å legge til rette for ei effektiv avvikling av busstilbudet.

Firefeltsveg med sambruksfelt:
3. E 136 Breivika – Lerstad

4. E 136 Breivika – Høgskolen

5. Kollektivknutepunkt ved Høgskolen

6. Kollektivknutepunkt ved sykehuset

Strekninga Blindheim – Vegsund

7. Tiltak på fylkesveg 60 ved Flisnes – Blindheim og lokalveier i området. Sanering av kryss, tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk.

8. Tiltak på E 39 ved Myrland: Kryssutbedring (påkjøringsrampe).

Ny Blindheimstunnel er ikke med bypakken. Det er betydelige utfordringer knyttet til å utvide tunnelen med to løp, slik som tunnelsikkerhetsforskriften vil kreve. Det pågår et planarbeid for heile strekninga på E39 fra Vegsund til Breivika. Det vil ta tid å få frem den rette løsninga for strekninga, og det er derfor for tidlig å inngå i en bypakke nå. Men det er viktig at pengene videreføres i kommende nasjonale transportplan.

Flere av prosjektene trenger nærmere utgreiing og planlegging. Disse er lagt inn som tiltak under byggeplanlegging.

Kollektivtrafikk, sykkel,  gange og trafikksikkerhet

Det settes av kr 220 mill til «Tiltak for framkommelighet for buss, for gående og syklende og trafikksikkerhet».  Rådmannen skal kartlegge og prioritere aktuelle tiltak til bypakken som kommer til ny behandling hos politikerne i Ålesund i mars 2016.

Bybane

Bybane i Ålesund skal utredes videre, med en detaljert traséutredning som skal legges til grunn for videreføring av bypakken.

Det er viktig å peke på at ei utbygging av vegsystemet er ei satsing på gang-, sykkel- og kollektivtrafikk med etablering av egne kollektivfelt og oppgradering av knutepunktene som kan gjøre at kollektivtransport blir et reelt alternativ til dagens bilbaserte transportmønster.

De foreslåtte tiltakene vil bidra til bedret trafikksikkerhet og forbedring av bomiljøet i flere bydeler.

Finansiering

Det statlige bidraget utgjør øremerka midler allerede avsatt i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP). Ålesund kommune vil arbeide for at det settes av mer i fremtidig NTP slik at de påbegynte tiltakene kan videreføres på heile strekninga fra Moa til Ålesund sentrum, og videre i Brosundtunnel til ytre bydel.

Det er to prosjekt som er prioritert i NTP: E 136 Breivika – Lerstad og E39 Blindheimstunnelen. I denne planen ligger det om lag 500 mill.kr med statlige bidrag. Størrelsen på det kommunale og fylkeskommunale bidrag var i vedtaket fra 2014 satt til 5%, men dette vil bli endelig bestemt ved lokalpolitisk behandling våren 2016.

Trinn to

Det som er vedtatt nå er tenkt som første steg. Det vil bli arbeidet med trinn to fremover. Dette vil kunne inneholde videreføring av firefeltsveg fra Høgskolen i Ålesund til sentrum og Brosundtunnel. Hvor mye staten kan bidra med i fase 2 vil bli avklart når neste nasjonale transportplan blir vedtatt våren 2017.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119