Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Er du bekymret for ditt barns læring og utvikling? Barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov kan få hjelp.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Ålesund skal bidra til gode læringsmiljø og læringsledelse i barnehage og skole. PPT fokuserer på tidlig innsats. 

Tjenesten er opprettet med hjemmel i Opplæringslovens § 5 -6. Det skal bidras til at barn, unge og voksne med særskilte behov får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter.

PPT i førskolealder

Foreldre kan ta direkte kontakt med Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Førskoleteamet hjelper med:

 • Kartlegging og vurdering av barns utvikling; for eksempel språklig, sosialt, emosjonelt og sansemotorisk
 • Utviklingsstøttende tiltak
 • Tilrettelegging for barn med særlige behov
 • Sakkyndig vurdering og tilråding av ressurser til spesialpedagogisk hjelp
 • Foreldreveiledning for barn under opplæringspliktig alder
 • Rådgiving og veiledning til personale i barnehage og skole
 • Kompetanseheving og organisasjonsutvikling for barnehager

Vi ønsker at barnehager og /eller helsestasjon har foretatt nødvendig kartlegging før melding til oss. Aktuelle kartleggingsverktøy er: TRAS / ALLE MED / SATS / SPRÅK 4

Saksbehandler vil gi tilbakemelding underveis, og etter fullført utredning.

I samarbeid med foreldre og barnehage blir mulige tiltak drøftet og iverksatt etter behov. Et av tiltakene kan være spesialpedagogisk hjelp i førskolealder.

Marte Meo metoden i PPT-Ålesund

Hva er Marte Meo metoden? Hvordan gjennomfører PPT praktisk veiledningen til personalet i barnehagene i metoden?

Bakgrunn

Marte Meo metoden ble utviklet i arbeidet med multiproblemfamilier og barn i risiko for omsorgsvikt. I dag blir Marte Meo metoden også brukt til å gi hjelp til foster- og adoptivforeldre, og i veiledning av ulike yrkesgrupper, som lærere, førskolelærere og institusjonspersonale. I tillegg blir metoden anvendt i institusjoner hvor en arbeider klinisk med foreldre og barn.

Marte Meo metoden eller kunnskap om de kommunikasjonsprinsipper som metoden bygger på, er nyttig for alle som på en eller annen måte er i kontakt med barn. Den er også nyttig for de som driver en eller annen form for rådgivningsvirksomhet i forhold til de som arbeider med barn.

De beste resultatene med Marte Meo metoden skjer der problemene med barnet er knyttet til kommunikasjonsproblemer som kommer til uttrykk i atferds-/oppdragelse-/grensesettings-/ledelsesproblemer. Gode resultat skjer også hos barn med store kontrollbehov, konsentrasjons- og læreproblemer, sein språkutvikling, sosio-emosjonelle problemer og hos såkalte oppmerksomhetskrevende barn.

Naturlig dialog som et kommunikasjonspotensiale

Forskning viser at mennesker har et medfødt kommunikasjonspotensiale i form av naturlig dialog. Dersom barnet blir gitt mulighet til å delta i samspill bestående av dette spesifikke kommunikasjonsrepertoaret, vil barn få anledning til å utvikle en dialog, som er grunnlaget for god utvikling og et godt liv.

Målet med Marte Meo metoden

Ved å rette oppmerksomheten mot barnets reaksjoner, opplevelser, signaler og behov, og å hjelpe med å tolke disse, søker en å øke sensitivitet og bevissthet for barnet. Gjennom å vise konkret hva barnet og en selv gjør kommunikasjonsmessig sett, og å fokusere på de samhandlingssekvensene som er utviklingsstøttende og gledesfylte, søker en å bevisstgjøre de voksne på sin atferd.


Metoden sikter mot en kvalitativ endring i kommunikasjonsatferden. Siktemålet er å øke samhandlingssekvensene hvor en gir barnet positiv bekreftelse, for derved å øke barnets opplevelse av mestring og den voksnes selvtillit som omsorgsperson.

Praktisk bruk

Metoden tar utgangspunkt i at veileder tar video-opptak av dagligdagse samspill/samhandlingssituasjoner mellom voksne og barn, for eksempel spising, påkledning, leking osv. (ca. 5-8 min.) Etter at veileder har foretatt en detaljert analyse av videoen, basert på prinsipper for positiv utviklingsstøttende kommunikasjon, blir videoen gjennomgått med den/de voksne som deltar på videoen.


Under analysen av videoen, vil problemer og mangler ved kommunikasjonen være en del av bildet, samtidig som en ser etter kommunikasjonsferdigheter og kommunikasjonspotensiale.

I gjennomgangen med den/de voksne vil fokus være på kommunikasjonsferdigheter og potensiale, ikke på kommunikasjonsproblemer/mangler.

Dette gjøres ved at veileder ved gjennomgang av videoen gir positiv, bekreftende tilbakemeldinger på positivt samspill og samhandling mellom de voksne og barnet.
Erfaring tilsier at selv om veileder ikke fokuserer på kommunikasjonsproblemer ved gjennomgang av videoen, ser de fleste selv "mangler og feil" ved egen atferd, og lærer også av dette.

Tilbakemeldingssituasjonen

Tilbakemeldingssituasjonen er et godt pedagogisk utgangspunkt for læring og utvikling, fordi en i hovedsak lærer med seg selv som modell.

Video-opptakene gir den som er filma og rådgiver et felles utgangspunkt, knyttet opp til det som faktisk skjer, øyeblikk for øyeblikk. De sekvensene som veileder ønsker og fokusere på, kan spilles av gjentatte ganger, de kan kjøres i sakte film og filmen kan stoppes slik at en får stillbilder. En får dermed god anledning til å fokusere på nettopp det som en synes er viktig å lære.

Erfaringen er at så og si alle har intakt noen elementer av god kommunikasjon. Det er disse elementene tilbakemeldingen tar utgangspunkt i, om de er aldri så sporadiske og sjeldne. Videoen viser hvor mye av gode kommunikasjonsferdigheter som er tilstede, og på hvilke områder der er nødvendig med forbedring/endring.

Tilbakemeldingssituasjonen er en god situasjon for å gi informasjon, både spesifikk og generell. En kan gi informasjon om konsekvenser av en bestemt type atferd, og gi rasjonale for hvorfor en reaksjon er bedre enn en annen.

For eksempel "En støtter barnas selvfølelse ved å være der hvor barnet er med sin oppmerksomhet", "barn trenger positiv bekreftelse på seg selv og det de gjør for å utvikle et god selvbilde og bli trygge", "barn lærer språk ved at en setter ord på ting og på det som skjer med dem og rundt dem", "barn trenger informasjon for å få kunnskap om verden og forstå verden rundt seg", osv.

I tillegg blir det ofte gitt generell informasjon om barns behov, utvikling og normalatferd på ulike alderstrinn, slik at en kan justere sine forventninger til barn i forhold til det som er rimelig og vanlig. Tilbakemeldings-situasjonen er en god anledning til å arbeide med forventninger både til seg selv og til barnet.

Ved å fokusere på barets følelser og opplevelser under video gjennomgangen vil en ha fokus på hva barnet føler (indre forhold) mer enn på hva det gjør (ytre forhold). Veileder hjelpe å bli bedre kjent med barnet og grunnlaget for å redefinere barnets atferd kan legges.. Ved at fokus fra veileders side er på positiv samhandlings-sekvenser, vil en også få fokus på barnets positive atferd, slik at fokus på negativ atferd vil kunne avta.

Kilde

Utdrag fra en artikkel om Marte Meo metoden av psykolog Bjørg Mjeldheim, 1996)

Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder

Den direkte hjelpen gis etter tilråding fra PPT, og med vedtak på omfanget fra Team Oppvekst i Ålesund kommune

Hjelpen kan for eksempel omfatte ulike tiltak som sansemotorisk-, språklig-, emosjonell- og sosiale stimuleringstiltak, som er grunnleggende for den senere utviklingen til barnet.

Når det skal avgjøres hvor og hvordan barnet bør få hjelpen, er det viktig at foreldrene tas med på råd.

Skjema

Helsestasjoner og barnehager skal fylle ut meldeskjema i samråd med foreldre.

 

 

PPT i grunnskolen

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) består av:

Skoleutvikling

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe grunnskolene med utviklingsarbeid for slik å medvirke til at alle elever får tilpasset opplæring i en inkluderende skole. PPT skal forholde seg til hele skolen, men ha et særlig fokus på elever som har behov for omfattende individuell tilpasning av opplæringen.

Sakkyndig vurdering

  • PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder særlig å tilrå rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven §5-1 og hvilken opplæring som gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud.
  • Det er den enkelte skoles ledelse som tar stilling til om en elev skal meldes til PPT. Foresatte kan kreve at skolen undersøker og vurderer om en elev har behov for spesialundervisning. Skolen har plikt til å melde sak til PPT når det vurderes at eleven ikke har en tilfredsstillende utvikling, faglig, sosialt og personlig, eller når det er tvil om dette. Elever kan bare meldes til PPT når det foreligger skriftlig samtykke fra foresatte.
  • PPT gjennomfører en utredning av elevens forutsetninger, muligheter og utfordringer og gir råd til skolen om opplæringens innhold, metoder, organisering og omfang. Dette gjøres i nært samarbeid med elev, foresatte og skole. Ut fra PPTs tilråding gjør skolen v/ rektor et vedtak om hvilken undervisning som skal gis. Dette er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven.
  • Etter vedtak utarbeider skolen en individuell opplæringsplan (IOP). Dette er en konkret og praktisk plan for hva undervisningen skal inneholde, hvilke opplæringsmål det skal arbeides mot og hvordan opplæringen skal gjennomføres. PPT deltar i kvalitetssikring av IOP.

Kompetanseoppbygging i enkeltsaker

PPT kan også hjelpe skolen med kompetanseoppbygging i personalgrupper som er ansvarlige for enkeltelevers opplæring. Det gjøres avtale for en tidsavgrenset periode i den enkelte sak.

Skolens læringsmiljø

PPT samarbeider med skolene for å utvikle gode læringsmiljøer. Det kan også handle om å hjelpe skolen med enkeltsaker, for eksempel bidra til å håndtere konflikter mellom elever eller uro i klasser. PPT har også en rolle i mobbesaker, både som sakkyndig, og når det gjelder å følge opp sakene i samarbeid med skolen.

Lovhenvisninger

Pedagogisk - psykologisk tjeneste er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6.

Kvalitet

Kvalitetskriterier for PPT Ålesund

melding

Det sendes inn melding (ikke søknad) for denne tjenesten. Melding utarbeides av skolen ved rektor. Denne vurderes av PPTs inntaksteam og registreres når den er tilstrekkelig belyst. Dette innebærer at PPT kan be skolen om tilleggsopplysninger/ supplerende opplysninger før registrering.

I meldingsprosessen er det viktig at foresatte har en tett dialog med skolen/kontaktlærer, for ivaretakelse av elevens behov for tilpasset opplæring

Melding om behov for sakkyndig vurdering grunnskole

Melding om fornyelse av sakkyndig vurdering

 

PPT i videregående opplæring

Om du er elev i videregående opplæring og kommer fra Ålesund, Giske eller Sula kommuner kan du søke om henvisning til PPT via Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper tjenester fra oss i Ålesund kommune. Vi har ansvar for å yte de PPT tjenestene du har rett på, knyttet opp mot skolen du går på og/eller den bedrifta du arbeider i.

Før henvisning sendes til PPT skal kontaktlærer drøfte behovet for tjenesten med foresatte, spesialpedagogisk team og rektor. Skolen skal forsøke å tilpasse undervisningen for at eleven skal få et tilfredsstillende utbytte. Dersom skolen har behov for hjelp, må det sendes inn  henvisningsskjema til PPT.

Søknad

Henvisningsskjemaet ligger hos Møre og Romsdal fylkeskommune.

Se også

Møre og Romsdal fylkeskommune om tjenesten.

 

Se også

Aktuelle skjema

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119