Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Transportordning (TT-kort)

Formålet med transporttjenesten, er å gi funksjonshemmede, enten fysisk eller psykisk, som er avhengig av dør-til-dør-transport, et lite tilskudd. De får da en mulighet til å ta en drosje for å delta i ulike aktiviteter i nærmiljøet, for eksempel konsert, kino eller lignende.

  • Et TT-kort er ikke en lovpålagt tjeneste, men ett lite tilskudd, for de som grunnet sine funksjonshemminger har stor vansker med å benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet i kommunen.
  • Kortet er elektronisk og brukes som ett vanlig bankkort. Det er personlig og har påført navn og brukernummer.
  • Beløpet som blir tildelt, er ut fra den adresse og funksjonsnivå bruker har ved søknad. Det er derfor brukers ansvar å gi beskjed ved endringer.
  • TT-kortet er knyttet opp mot en personlig reisekonto, som fylles på 1. januar og 1. juli hvert år.
  • TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, andre reiser som dekkes av folketrygden.
  • Det er ikke mulig å søke om mer penger på kortet.  Ett TT- kort er ett lite tilskudd og ikke ment å dekke alle transportbehov den enkelte har.


Alle fylkeskommunene er av Samferdselsdepartementet pålagt å organisere en ordning med tilrettelagt transport. Selve ordningen administreres av Møre og Romsdals fylkeskommune og kommunene i fellesskap.


Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester samt Servicetorget i Ålesund kommune veileder og informerer om TT-kort og søknad.

Søknad

Søknadsskjema skrives ut og sendes til Ålesund kommune.
Søknadskjema og veiledning ligger i skjemabanken.

Kommunen fatter vedtak på vegne av fylkeskommunen. Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og fatter så et vedtak. Avslag på TT-kort skal alltid begrunnes. Alle vedtak har klagerett.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er kommunens/fylkeskommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Lovgrunnlag

Denne tjenesten er ikke lovpålagt, men se Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningslinjer om TT-kort.

Se også

Møre og Romsdal fylkeskommune

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119