Tilskudd kan gis til husstander der minst ett medlem er - funksjonshemmet - over 60 år - eller sosialt vanskeligstilt.

Søknadsskjema

Søknadsskjema og informasjon i ”Søknad om boligtilskudd til tilpasning/utbedring av bolig" fåes på Servicetorget i Rådhuset.

Søknader behandles fortløpende og saksbehandlingstiden er 4 – 6 uker.

Vilkår

Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader inntil kr. 40.000,- pr. bolig. Tilskudd gis etter en vurdering både av søkers spesielle behov for tilpasning, og av husstandens samlede økonomi.

Hvis husstanden har tilstrekkelig høy inntekt til å kunne betjene alternativ finansiering, eller har tilstrekkelig egne oppsparte midler til å dekke kostnadene, kan søknaden om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli redusert.

Krav til dokumentasjon

Forhold som husstandsopplysninger, helseopplysninger, inntekter, låneutgifter og eventuelle andre økonomiske forpliktelser må dokumenteres i vedlegg til søknaden. Søknadsskjemaet gir en detaljert oversikt.

Klage

Vedtak kan påklages til Klagenemda - som er kommunens klageinstans - innen 3 uker fra mottatt melding om vedtak. Eventuell klage sendes til Ålesund kommunale Eiendom KF v/ avd. for Utleie og Husbank. Søknad kan tas opp til ny behandling dersom det kommer frem nye opplysninger som kan føre til endret utfall.

Lovhenvisning


Ansvarlig for tjenesten

Ålesund kommunale Eiendom KF

Kontakt oss

Vakttelefoner

Følg oss

Servicetorget 70 16 20 00 (kl. 09.00 - 15.30)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119

Legevakt / overgrepsmottak 70 14 31 13
Barnevernsvakta 02800 dag / 91 57 60 20 kveld
Krisesenter (kvinner) 70 16 33 33
Krisesenter (menn) 90 70 74 33

Vann og avløp 95 16 20 00

Meld om feil

Ålesund kommune i sosiale medier

Om nettsidene