Tilskudd kan gis til husstander der minst ett medlem er - funksjonshemmet - over 60 år - eller sosialt vanskeligstilt.

Søknadsskjema

Søknadsskjema og informasjon i ”Søknad om boligtilskudd til tilpasning/utbedring av bolig" fåes på Servicetorget i Rådhuset.

Søknader behandles fortløpende og saksbehandlingstiden er 4 – 6 uker.

Vilkår

Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader inntil kr. 40.000,- pr. bolig. Tilskudd gis etter en vurdering både av søkers spesielle behov for tilpasning, og av husstandens samlede økonomi.

Hvis husstanden har tilstrekkelig høy inntekt til å kunne betjene alternativ finansiering, eller har tilstrekkelig egne oppsparte midler til å dekke kostnadene, kan søknaden om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli redusert.

Krav til dokumentasjon

Forhold som husstandsopplysninger, helseopplysninger, inntekter, låneutgifter og eventuelle andre økonomiske forpliktelser må dokumenteres i vedlegg til søknaden. Søknadsskjemaet gir en detaljert oversikt.

Klage

Vedtak kan påklages til Klagenemda - som er kommunens klageinstans - innen 3 uker fra mottatt melding om vedtak. Eventuell klage sendes til Ålesund kommunale Eiendom KF v/ avd. for Utleie og Husbank. Søknad kan tas opp til ny behandling dersom det kommer frem nye opplysninger som kan føre til endret utfall.

Lovhenvisning


Ansvarlig for tjenesten

Ålesund kommunale Eiendom KF

TJENESTER - Hva kan kommunen hjelpe deg med?

Kontaktinformasjon Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund | Tlf: 70 16 20 00 | Telefaks: 70 16 20 01
E-post: | Vakt- og alarmtelefoner | Organisasjonsnr: 942 953 119