Nettstedskart |English|
Ålesund kommune byvåpen - Gå til forsiden
Ålesund kommune byvåpen

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vilkår

Ordningen er behovsprøvd og kommunen vil prioritere søknader som har et foreliggende behov for tilpasning.
Størrelsen på tilskuddet gis ut i fra tilgjengelige midler, samt en helhetsvurdering av behov og muligheter for
støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hvis husstanden har tilstrekkelig høy inntekt til å kunne betjene alternativ finansiering, eller har tilstrekkelig
egne oppsparte midler til å dekke kostnadene, kan søknaden om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli
redusert.

Kommunen kan kreve pantesikkerhet for tilskuddet.

Krav til dokumentasjon

Forhold som husstandsopplysninger, inntekter, låneutgifter, andre økonomiske opplysninger og eventuelle
helseopplysninger må dokumenteres i vedlegg til søknaden. Søknadsskjemaet gir en detaljert oversikt.

Søknadsskjema

pdfSøknadsskjema for boligtilskudd til tilpasning av bolig

Søknadsskjema "Søknad om Boligtilskudd til tilpasning" kan også fås ved henvendelse til Servicetorget i
Ålesund rådhus.

Søknader behandles fortløpende og saksbehandlingstiden er 4 – 6 uker.

Klage

Vedtak kan påklages til Klagenemda - som er kommunens klageinstans - innen 3 uker fra mottatt melding om vedtak. Eventuell klage sendes til Ålesund kommunale Eiendom KF v/ avd. for Utleie og Husbank. Søknad kan tas opp til ny behandling dersom det kommer frem nye opplysninger som kan føre til endret utfall.

Lovhenvisning