Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Tilskuddet gis til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og til eldre, slik at de fortsatt kan bo hjemme. Tilpasningen må være hensiktsmessig, må fungere over tid og ha sammenheng med funksjonsnedsettelsen.

Vilkår

Ordningen er behovsprøvd og kommunen vil prioritere søknader som har et foreliggende behov for tilpasning.

Størrelsen på tilskuddet gis ut i fra tilgjengelige midler, samt en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hvis husstanden har tilstrekkelig høy inntekt til å kunne betjene alternativ finansiering, eller har tilstrekkelig egne oppsparte midler til å dekke kostnadene, kan søknaden om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli  redusert.

Kommunen kan kreve pantesikkerhet for tilskuddet.

Krav til dokumentasjon

Forhold som husstandsopplysninger, inntekter, låneutgifter, andre økonomiske opplysninger og eventuelle helseopplysninger må dokumenteres i vedlegg til søknaden. Søknadsskjemaet gir en detaljert oversikt.

Søknadsskjema

pdfSøknadsskjema for boligtilskudd til tilpasning av bolig

Søknadsskjema "Søknad om Boligtilskudd til tilpasning" kan også fås ved henvendelse til Servicetorget i Ålesund rådhus.

Søknader behandles fortløpende og saksbehandlingstiden er 4 – 6 uker.

Klage

Vedtak kan påklages til Klagenemda - som er kommunens klageinstans - innen 3 uker fra mottatt melding om vedtak. Eventuell klage sendes til Ålesund kommunale Eiendom KF v/ avd. for Utleie og Husbank. Søknad kan tas opp til ny behandling dersom det kommer frem nye opplysninger som kan føre til endret utfall.

Lovhenvisning

Lov av om Den Norske Stats Husbank av 1. mars 1946, med tilhørende retningslinjer for Boligtilskudd til tilpasning av bolig , HB 8.B.2

Lokale retningslinjer for startlån og boligtilskudd.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119