Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bystyret møtes 7. desember

Skolekapasitet, digitaliseringsstrategi, organisasjonsform ved Næringsdrift avfall (Bingsa) og kommunale viglser er blant sakene når bystyret møtes 7. desember kl. 17.00. Møtet er åpent for publikum og sendes direkte på web-tv.

 
Dette er blant sakene som skal behandles:

Rullering av plan for skolekapasitet

Saken om rullering av plan for skolekapasitet har vært oppe til behandling i kultur- og oppvekstutvalget som kommer med følgende tilrådning til bystyret:
Ålesund bystyre tar saken om skolekapasitet og behov for rehabilitering/ ombygging og utbygging ved det enkelte skoleanlegg, til orientering og at Bystyret prioriterer utbygging av skoleanlegg i denne rekkefølgen:

  • Kolvikbakken ungdomsskole
  • Emblem skole
  • Hessa skole
  • Ellingsøy barne- og ungdomsskole
  • Åse skole
  • Skarbøvik ungdomsskole

Tiltakene innarbeides i prioritert rekkefølge i kommunens årsbudsjett/ kommende økonomiplan. Hvert enkelt prosjekt legges frem til politisk behandling så snart disse er skissert, beregnet og kostnadsberegnet. Det settes av økonomiske midler i 2018 for å bygge midlertidige skolelokaler på Hessa
skole. Det settes av økonomiske midler i 2019 for å bygge midlertidige skolelokaler på Ellingsøy barne- og ungdomsskole. Bystyret ber om at det i økonomiplanen settes av midler til oppstart og videre renovering av Kolvikbakken ungdomsskole i andre halvår i 2019. Les mer i saksutredningen.

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi for Ålesund kommune 2017-2020 skal behandles av bystyret i dagens møte. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre prosesser og de tjenestene vi kan tilby gjennom økt tilgjengelighet og bedre muligheter til selvbetjening. Både KS og eKommune Sunnmøre har lagt føringer for digitalisering som Ålesund kommune må forholde seg til. Ålesund kommune har i tillegg en rolle som driftsleverandør overfor de øvrige kommunene i eKommune samarbeidet som gjør at vi må stille særskilte krav til den digitaliseringen som må skje framover, noe som innebærer at kommunen må ha en egen digitaliseringsstrategi.

En tverrfaglig arbeidsgruppe har utarbeidet det vedlagte utkastet til digitaliseringsstrategi som også har vært gjendstand for en rekke drøftinger i kommunens digitaliseringsutvalg.tegi for Ålesund kommune 2017-2020.

Fremtidig organisasjonsform Næringsdrift avfall 

I formannskapets møte tidligere i høst ble det vedtatt at rådmannen skal utrede og vurdere driften av Bingsa Næring med tanke på å utskille Bingsa Næring fra kommunens virksomhet for Vann, avløp og renovasjon (VAR). Enten som eget selskap, eller at Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM), i tillegg til å drifte husholdningsavfall også overtar avfallstjenesten til kommunen og næringslivet. Denne saken er ment å gi bystyret tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å kunne vedta fremtidigorganisasjonsform for Næringsdrift avfall (Bingsa næring).

Rådmannen foreslår at det etableres et aksjeselskap for driften, heretter kalt driftsselskap, av det som i dag er Næringsdrift avfall ved Bingsa. Ansvar for grunn, eiendommer og deponi forblir i Ålesund kommune og leies ut til driftsselskapet. Hvis bystyret fatter vedtak om at det etableres et driftsselskap, vil neste fase være å gi rådmannen mandat til å detaljplanlegge selskapsetableringen og klargjøre kapitalmessige og budsjettmessige konsekvenser og legge frem forslag til stiftelsesdokument, vedtekter, aksjeeierbok m.m.

 

kommunale vigsler

Kommunene tar over vigselsrett etter domstolene i 2018. I Ålesund foreslås det at vigsler som hovedregel skal skje fredager kl. 11:00 – 14:00. Utenom dette tidspunktet må det avtales særskilt. Rådmannen gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer og i egnet vigsels-/seremonirom.
Ordfører og varaordfører er i ekteskapsloven gitt vigselsrett. Det foreslås at Bystyret vedtar i tillegg følgende som vigslere:

a.Rådmann Astrid Jartrud Eidsvik
b.Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal
c.Kultursjef Oskar Skulstad
d.Strategi-  og utvilkingssjef Anne Mette Liavaag
e.Bysekretær Irene Kalstad Aase
f._____________________________

Tjenesten er gratis, så sant de som skal gifte seg ikke har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, eller vigsel utover ordinære åpningstider. I slike tilfeller må kostnadsdekning avtales på forhånd. Det administrative ansvaret for vigselsordningen legges til servicetorget.

Formannskapets tilrådning:
Formannskapet gjorde enstemmig tilrådning for rådmannens innstilling. Endelig vedtak tas i bystyret 7. desember.

Intensjonsavtale om nytt bygg for studenter

29.09.2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Brødrene Sunde, Sit (Studentsamskipnaden) og NTNI for å realisere bygginga av "Studenthus Ålesund" på Campus Ålesund. Ålesund kommune skal bidra i prosjektet som forvaltningsmyndighet og bidra til  å tilrettelegge for at Studenthus Ålesund kan få utforming, form og en plassering sentralt på campus som ønsket og forutsatt. Kommunen skal også dekke kostnaden med nødvendig reguleringsarbeid og blant annet bidra til å dekke kostnaden med utarbeidelse av en revidert konseptbeskrivelse med illustrasjoner. Formannskapet skal også ta stilling til om kommunen skal gå inn som deleier eller forplikte seg til en langsiktig leiekontrakt til lokaler i Studenthus Ålesund.

Om Studenthus Ålesund

«Studenthus Ålesund» skal utvikle et konsept for et levende sambruksbygg med flere typer
studentrettede aktiviteter og funksjoner. Ambisjonen er et bygg som skal yre av studenter, liv og aktivitet også utover «vanlig arbeidstid». Bygget skal være inviterende og legge til rette for aktivitet og sosialisering ved å samle studentsosiale aktiviteter og funksjoner under ett tak. Det skal være det ultimate møtepunktet og knutepunktet for studenter, ansatte og næringsliv på campus. Det er tenkt at bygget kan huse studentsosiale aktiviteter som konserter, festivaler og større arrangement, og kontorer/møterom for studentforeninger/idrettslag."

Ålesund formannskap gjorde 14.11 enstemmig vedtak om å sende over saka til fellesnemnda for nye Ålesund, der det skal oppnevnes representanter som skal delta både i styringsgruppen og i prosjektfruppen for å utvikle prosjektet i samarbeid med Brødren Sunde, Sit og NTNU.

 

Følg møtet direkte

Møtet er åpent for publikum og det blir sendt direkte via vår web-tv løsning. Alle sakspapirer er tilgjengelig via vår nettside, Politikk - Møteplan - Bystyret og velg datoen 7.12.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119